احکام زکات
نِصاب نقره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

نِصاب نقره

مساله 1897ـ‏ نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است که‏‎ ‎‏اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید‏‎ ‎‏چهل یک آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار‏‎ ‎‏نرسد زکات آن واجب نیست. و نصاب دوم آن 21 مثقال است یعنی اگر 21 مثقال به‏‎ ‎‏105 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 126 مثقال را بطوری که گفته شد بدهد و اگر‏‎ ‎‏کمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن‏‎ ‎‏زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید‏‎ ‎‏زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از 21‏‎ ‎‏مثقال است زکات ندارد. بنابراین اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد بدهد،‏‎ ‎‏زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلاً‏‎ ‎‏کسی که 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، زکات 105 مثقال آن را که‏‎ ‎‏واجب بوده داده و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است.‏

مساله 1898ـ‏ کسی که طلا یا نقرۀ او به اندازۀ نصاب است، اگرچه زکات آن را‏‎ ‎‏داده باشد، تا وقتی از نصاب اول کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد.‏

مساله 1899ـ‏ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکه زده‏‎ ‎‏باشند و معاملۀ با آن رواج باشد و اگر سکۀ آن از بین هم رفته باشد باید زکات آن را‏‎ ‎‏بدهند.‏

مساله 1900ـ‏ طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت به کار می برند، زکات‏‎ ‎‏ندارد اگرچه رواج باشد.‏

مساله 1901ـ‏ کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازۀ نصاب اول‏‎ ‎‏نباشد مثلاً 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.‏

مساله 1902ـ‏ چنان که سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب‏‎ ‎‏می شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و‏‎ ‎‏نقرۀ او از نصاب اول کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 289

مساله 1903ـ‏ اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز‏‎ ‎‏دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست. ولی اگر برای فرار از‏‎ ‎‏دادن زکات این کارها را بکند، احتیاط مستحب آن است که زکات را بدهد.‏

مساله 1904ـ‏ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را‏‎ ‎‏بدهد، و چنانچه بواسطۀ آب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش‏‎ ‎‏از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.‏

مساله 1905ـ‏ اگر طلا و نقره ای که دارد خوب و بد داشته باشد، می تواند زکات‏‎ ‎‏هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ولی بهتر است زکات همۀ آنها را از طلا و‏‎ ‎‏نقرۀ خوب بدهد.‏

مساله 1906ـ‏ طلا و نقره ای که بیشتر از اندازۀ معمولی فلز دیگر دارد، اگر‏‎ ‎‏خالص آن به اندازۀ نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زکات آن را بدهد،‏‎ ‎‏وچنانچه شک دارد که خالص آن به اندازۀ نصاب هست یانه، زکات آن واجب نیست.‏

مساله 1907ـ‏ اگر طلا و نقره ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط‏‎ ‎‏باشد، نمی تواند زکات آن را از طلا و نقره ای بدهد که بیشتر از معمول، فلز دیگر دارد‏‎ ‎‏ولی اگر بقدری بدهد که یقین کند طلا و نقرۀ خالصی که در آن هست به اندازۀ زکاتی‏‎ ‎‏می باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 290