احکام زکات
زکات فِطرَه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

زکات فِطرَه

مساله 1991ـ‏ کسی که موقع غروبِ شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و‏‎ ‎‏فقیر و بندۀ کس دیگر نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر‏‎ ‎‏نفری یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت‏‎ ‎‏و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است.‏

مساله 1992ـ‏ کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد‏‎ ‎‏که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکات فطره بر او‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

مساله 1993ـ‏ انسان باید فطرۀ کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او‏‎ ‎‏حساب می شوند بدهد؛ کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج‏‎ ‎‏آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.‏

مساله 1994ـ‏ اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که‏‎ ‎‏از مال او فطرۀ خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می دهد، لازم‏‎ ‎‏نیست خودش فطرۀ او را بدهد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 303

مساله 1995ـ‏ فطرۀ مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت‏‎ ‎‏صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب می شود بر او واجب است.‏

مساله 1996ـ‏ فطرۀ مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت‏‎ ‎‏صاحبخانه وارد می شود و مدتی نزد او می ماند واجب است، و همچنین است فطرۀ‏‎ ‎‏کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد.‏

مساله 1997ـ‏ فطرۀ مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود، بر‏‎ ‎‏صاحبخانه واجب نیست، اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانۀ او‏‎ ‎‏هم افطار کند.‏

مساله 1998ـ‏ اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد،‏‎ ‎‏زکات فطره بر او واجب نیست.‏

مساله 1999ـ‏ اگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر‏‎ ‎‏غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را‏‎ ‎‏بدهد.‏

مساله 2000ـ‏ کسی که موقع غروب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب‏‎ ‎‏نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود،‏‎ ‎‏مستحب است زکات فطره را بدهد.‏

مساله 2001ـ‏ کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او‏‎ ‎‏واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید‏‎ ‎‏زکات فطره را بدهد.‏

مساله 2002ـ‏ کسی که فقط به اندازۀ یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم و‏‎ ‎‏مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد، و چنانچه عیالاتی داشته باشد و‏‎ ‎‏بخواهد فطرۀ آنها را هم بدهد می تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از‏‎ ‎‏عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد، و همچنین تا به نفر آخر‏‎ ‎‏برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد.‏‎ ‎‏و اگر یکی از آنها صغیر باشد، احتیاط آن است که او را در دور دادن زکات فطره‏‎ ‎‏داخل نکنند، و چنانچه ولیّ صغیر از طرف او قبول نماید باید آن زکات فطره را به‏‎ ‎‏مصرف صغیر برساند، نه این که از طرف او به دیگری بدهد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 304

مساله 2003ـ‏ اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود، یا کسی نان خور او‏‎ ‎‏حساب شود، واجب نیست فطرۀ او را بدهد. اگرچه مستحب است فطرۀ کسانی را که‏‎ ‎‏بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او حساب می شوند بدهد.‏

مساله 2004ـ‏ اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب نان خور کس دیگر‏‎ ‎‏شود، فطرۀ او بر کسی که نان خور او شده واجب است مثلاً اگر دختر پیش از غروب‏‎ ‎‏به خانۀ شوهر رود، شوهرش باید فطرۀ او را بدهد.‏

مساله 2005ـ‏ کسی که دیگری باید فطرۀ او را بدهد واجب نیست فطرۀ خود را‏‎ ‎‏بدهد.‏

مساله 2006ـ‏ اگر فطرۀ انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود‏‎ ‎‏انسان واجب نمی شود.‏

مساله 2007ـ‏ اگر کسی که فطرۀ او بر دیگری واجب است خودش فطره را‏‎ ‎‏بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود.‏

مساله 2008ـ‏ زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنانچه نان خور کس‏‎ ‎‏دیگر باشد، فطره اش بر آن کس واجب است. و اگر نان خور کس دیگر نیست، در‏‎ ‎‏صورتی که فقیر نباشد، باید فطرۀ خود را بدهد.‏

مساله 2009ـ‏ کسی که سیّد نیست نمی تواند به سیّد فطره بدهد حتی اگر سیّدی‏‎ ‎‏نان خور او باشد، نمی تواند فطرۀ او را به سیّد دیگر بدهد.‏

مساله 2010ـ‏ فطرۀ طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورد، بر کسی است که‏‎ ‎‏مخارج مادر یا دایه را می دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل‏‎ ‎‏برمی دارد فطرۀ طفل بر کسی واجب نیست.‏

مساله 2011ـ‏ انسان اگرچه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطرۀ‏‎ ‎‏آنان را از مال حلال بدهد.‏

مساله 2012ـ‏ اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد در‏‎ ‎‏صورتی که به شرط خود عمل کند و نان خور او حساب شود باید فطرۀ او را هم بدهد‏‎ ‎‏ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد ومثلاً پولی برای مخارجش بدهد،‏‎ ‎‏دادن فطرۀ او واجب نیست.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 305

مساله 2013ـ‏ اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطرۀ او و‏‎ ‎‏عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطرۀ او و‏‎ ‎‏عیالاتش را از مال او بدهند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 306