احکام خرید و فروش
معاملات باطل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

معاملات باطل

مساله 2055ـ‏ در چند مورد معامله باطل است: اول: خرید و فروش عین نجس‏‎ ‎‏مثل بول و غائط و مسکرات، بنابر اقوی در بعضی و بنابر احتیاط واجب در بعضی.‏‎ ‎‏دوم: خریدو فروش مال غصبی مگر آن که صاحبش معامله را اجازه کند. سوم: خرید‏‎ ‎‏و فروش چیزهایی که مال نیست. چهارم: معاملۀ چیزی که منافع معمولی آن حرام‏‎ ‎‏باشد، مثل آلات قمار و موسیقی. پنجم: معامله ای که در آن ربا باشد. و حرام است‏‎ ‎‏غش در معامله یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن‏‎ ‎‏چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با‏‎ ‎‏پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند، از پیغمبر اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ منقول است‏‎ ‎‏که فرمود: از ما نیست کسی که در معاملۀ با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا‏‎ ‎‏تقلب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را‏‎ ‎‏می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.‏

مساله 2056ـ‏ فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است‏‎ ‎‏اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن‏‎ ‎‏آن را به او بگوید.‏

مساله 2057ـ‏ اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست‏‎ ‎‏نجس شود، چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل‏‎ ‎‏و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلاً‏‎ ‎‏بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد.‏

مساله 2058ـ‏ باید دوایی را که مثل شراب، عین آن نجس است معامله نکنند،‏‎ ‎‏ولی معامله دوایی که عینش نجس نیست اگر به آن احتیاج داشته باشند اشکال ندارد.‏

مساله 2059ـ‏ خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک‏‎ ‎‏غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولی روغنی را‏‎ ‎‏که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند‏‎ ‎‏و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است و‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 313

‏معاملۀ آن باطل می باشد، بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست کافر بگیرند معاملۀ‏‎ ‎‏آن باطل است مگر آن که بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است.‏

مساله 2060ـ‏ اگر روباه را به غیردستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا‏‎ ‎‏خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معاملۀ آن باطل است.‏

مساله 2061ـ‏ خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیراسلامی‏‎ ‎‏می آورند، یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر انسان بداند که آنها از‏‎ ‎‏حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید و فروش آنها اشکال ندارد.‏

مساله 2062ـ‏ خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته‏‎ ‎‏شود اشکال ندارد، ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و‏‎ ‎‏تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام‏‎ ‎‏و معاملۀ آن باطل است.‏

مساله 2063ـ‏ خرید و فروش مسکرات حرام و معاملۀ آنها باطل است.‏

مساله 2064ـ‏ فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی راکه از‏‎ ‎‏خریدار گرفته به او برگرداند.‏

مساله 2065ـ‏ اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله‏‎ ‎‏اشکال دارد.‏

مساله 2066ـ‏ اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، و از اول هم‏‎ ‎‏قصدش این باشد معامله اشکال دارد. و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح‏‎ ‎‏است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.‏

مساله 2067ـ‏ خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتی سازهای کوچک‏‎ ‎‏حرام است.‏

مساله 2068ـ‏ اگر چیزی را که می شود استفادۀ حلال از آن ببرند به قصد این‏‎ ‎‏بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن‏‎ ‎‏شراب تهیه نمایند، معاملۀ آن حرام و باطل است.‏

مساله 2069ـ‏ خرید و فروش مجسمه و صابون یا چیزهای دیگری که روی آن‏‎ ‎‏مجسمه دارد اشکال ندارد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 314

مساله 2070ـ‏ خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معاملۀ باطل تهیه شده‏‎ ‎‏باطل و تصرف در آن مال حرام است. و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش‏‎ ‎‏برگرداند.‏

مساله 2071ـ‏ اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین‏‎ ‎‏کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم‏‎ ‎‏بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد‏‎ ‎‏بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.‏

مساله 2072ـ‏ اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر‏‎ ‎‏از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد. ربا و‏‎ ‎‏حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود‏‎ ‎‏زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و‏‎ ‎‏جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از‏‎ ‎‏مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و‏‎ ‎‏بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده‏‎ ‎‏بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام‏‎ ‎‏می باشد.‏

مساله 2073ـ‏ اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد،‏‎ ‎‏مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است‏‎ ‎‏بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا‏‎ ‎‏و حرام می باشد.‏

مساله 2074ـ‏ اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی علاوه کند مثلاً یک من‏‎ ‎‏گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اگر مقدار کمتر در قیمت‏‎ ‎‏مساوی با مقدار بیشتر همجنس آن باشد و کسی که مقدار کمتر را می دهد، برای‏‎ ‎‏خلاصی از فروش آن به زیادتر از همجنس، چیزی علاوه کند مثلاً یک من گندم اعلا‏‎ ‎‏و یک دستمال را به یک من و نیم گندم متوسّط بفروشد اشکال ندارد، و همچنین‏‎ ‎‏است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک‏‎ ‎‏من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، ولی اگر چیز علاوه، برای فرار از ربا باشد،‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 315

‏مثلاً یک من گندم خوب را به یک من و نیم گندم خوب مثل آن، بخواهد نسیه‏‎ ‎‏بفروشد و برای فرار از ربا، چیزی بر یک من گندم علاوه کند، جایز نیست.‏

مساله 2075ـ‏ اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند یا چیزی را که‏‎ ‎‏مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلاً ده تا‏‎ ‎‏تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد.‏

مساله 2076ـ‏ جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می فروشند و در‏‎ ‎‏بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه‏‎ ‎‏می فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست.‏

مساله 2077ـ‏ اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس‏‎ ‎‏نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد‏‎ ‎‏معامله صحیح است.‏

مساله 2078ـ‏ اگر جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک چیز‏‎ ‎‏عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و در‏‎ ‎‏عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است که اگر‏‎ ‎‏میوۀ رسیده را با میوۀ نارس معامله کند زیادی نگیرد.‏

مساله 2079ـ‏ جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، پس اگر یک من‏‎ ‎‏گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده من جو‏‎ ‎‏بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را‏‎ ‎‏می دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد.‏

مساله 2080ـ‏ اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال‏‎ ‎‏ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 316