احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام نگاه کردن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام نگاه کردن

مساله 2433ـ‏ نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن‏‎ ‎‏حرام است. و نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است، ولی‏‎ ‎‏اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام‏‎ ‎‏می باشد و نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و‏‎ ‎‏بواسطۀ نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد، ولی بنابر احتیاط‏‎ ‎‏باید جاهایی را که مثل ران و شکم معمولاً می پوشانند نگاه نکند.‏

مساله 2434ـ‏ اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستهای زنهای اهل کتاب‏‎ ‎‏مثل زنهای یهود و نصارا نگاه کند در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد اشکال‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 2435ـ‏ زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط‏‎ ‎‏واجب آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را‏‎ ‎‏می فهمد و به حدّی رسیده که مورد نظر شهوانی است بپوشاند.‏

مساله 2436ـ‏ نگاه کردن به عورت دیگری حرام است، اگرچه از پشت شیشه یا‏‎ ‎‏در آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد. و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه‏‎ ‎‏ممیز هم نگاه نکنند. ولی زن و شوهر می توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.‏

مساله 2437ـ‏ مرد و زنی که با یکدیگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند‏‎ ‎‏می توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.‏

مساله 2438ـ‏ مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن‏‎ ‎‏هم به بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 384

مساله 2439ـ‏ عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست ولی اگر برای‏‎ ‎‏عکس برداشتن مجبور شود که حرام دیگری انجام دهد مثلاً دست به بدن او بزند یا‏‎ ‎‏نظرش به صورت زینت شدۀ او یا به سایر بدن او بیفتد، نباید عکس او را بردارد و اگر‏‎ ‎‏زن نامحرمی را بشناسد در صورتی که آن زن متهتک نباشد نباید به عکس او نگاه‏‎ ‎‏کند.‏

مساله 2440ـ‏ اگر در حال ناچاری زن بخواهد زن دیگر، یا مردی غیر از شوهر‏‎ ‎‏خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد، باید چیزی در دست کند که دست او به‏‎ ‎‏عورت نرسد و همچنین است اگر مرد بخواهد مرد دیگر، یا زنی غیر زن خود را تنقیه‏‎ ‎‏کند، یا عورت او را آب بکشد.‏

مساله 2441ـ‏ اگر مرد برای معالجۀ زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و‏‎ ‎‏دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید‏‎ ‎‏دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند، نباید او را نگاه کند.‏

مساله 2442ـ‏ اگر انسان برای معالجۀ کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند،‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولی اگر چاره ای‏‎ ‎‏جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 385