احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام شیردادن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام شیردادن

مساله 2464ـ‏ اگر زنی بچه ای را با شرایطی که در مساله 2474 گفته خواهد‏‎ ‎‏شد، شیر دهد، آن بچه به این عدّه محرم می شود: اوّل: خود زن و آن را مادر رضاعی‏‎ ‎‏می گویند. دوم: شوهر زن که شیر مال اوست و او را پدر رضاعی می گویند. سوم: پدر‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 387

‏و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند. چهارم: بچه هایی‏‎ ‎‏که از آن زن به دنیا آمده اند، یا به دنیا می آیند. پنجم: بچه های اولاد آن زن هرچه پایین‏‎ ‎‏روند، چه از اولاد او به دنیا آمده، یا اولاد او آن بچه ها را شیر داده باشند. ششم:‏‎ ‎‏خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعی باشند. یعنی بواسطۀ شیرخوردن، با آن زن‏‎ ‎‏خواهر و برادر شده باشند. هفتم: عمو و عمۀ آن زن اگرچه رضاعی باشند. هشتم:‏‎ ‎‏دایی و خاله آن زن اگرچه رضاعی باشند. نهم: اولاد شوهر آن زن که شیر مال آن‏‎ ‎‏شوهر است، هرچه پایین روند، اگرچه اولاد رضاعی او باشند. دهم: پدر و مادر‏‎ ‎‏شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است، هر چه بالا روند. یازدهم: خواهر و برادر‏‎ ‎‏شوهری که شیر مال اوست اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند. دوازدهم: عمو و‏‎ ‎‏عمه و دایی و خالۀ شوهری که شیر مال اوست هر چه بالا روند، اگرچه رضاعی‏‎ ‎‏باشند. و نیز عدّۀ دیگری هم که در مسائل بعد گفته می شود، بواسطۀ شیر دادن محرم‏‎ ‎‏می شوند.‏

مساله 2465ـ‏ اگر زنی بچه ای را با شرایطی که در مسالۀ 2474 گفته می شود‏‎ ‎‏شیر دهد، پدر آن بچه نمی تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده اند ازدواج کند.‏‎ ‎‏و نیز نمی تواند دخترهای شوهری را که شیر مال او است برای خود عقد نماید، بلکه‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که دخترهای رضاعی او را هم برای خود عقد ننماید ولی‏‎ ‎‏جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند. اگرچه احتیاط مستحب آن است‏‎ ‎‏که با آنان ازدواج نکند، و نگاه محرمانه یعنی نگاهی که انسان می تواند به محرم های‏‎ ‎‏خود کند به آنان ننماید.‏

مساله 2466ـ‏ اگر زنی بچه ای را با شرایطی که در مسالۀ 2474 گفته می شود‏‎ ‎‏شیر دهد، شوهر آن زن که صاحب شیر است به خواهرهای آن بچه محرم نمی شود،‏‎ ‎‏ولی احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج ننماید، و نیز خویشان شوهر به‏‎ ‎‏خواهر و برادر آن بچه محرم نمی شوند.‏

مساله 2467ـ‏ اگر زنی بچه ای را شیر دهد، به برادرهای آن بچه محرم نمی شود.‏‎ ‎‏و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه ای که شیر خورده محرم نمی شوند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 388

مساله 2468ـ‏ اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن‏‎ ‎‏زن نزدیکی نماید، دیگر نمی تواند آن دختر را برای خود عقد کند.‏

مساله 2469ـ‏ اگر انسان با دختری ازدواج کند، دیگر نمی تواند با زنی که آن‏‎ ‎‏دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید.‏

مساله 2470ـ‏ انسان نمی تواند با دختری که مادر، یا مادر بزرگ انسان او را شیر‏‎ ‎‏کامل داده ازدواج کند. و نیز اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دختری را شیر داده‏‎ ‎‏باشد، انسان نمی تواند با آن دختر ازدواج نماید و چنانچه دختر شیرخواری را برای‏‎ ‎‏خود عقد کند بعد مادر یا مادربزرگ یا زن پدر او از شیر همان پدر، آن دختر را شیر‏‎ ‎‏دهد، عقد باطل می شود.‏

مساله 2471ـ‏ با دختری که خواهر، یا زن برادر انسان از شیر برادرش او را شیر‏‎ ‎‏کامل داده نمی شود ازدواج کرد، و همچنین است اگر خواهرزاده یا برادرزاده، یا نوۀ‏‎ ‎‏خواهر یا نوۀ برادر انسان آن دختر را شیر داده باشد.‏

مساله 2472ـ‏ اگر زنی بچۀ دختر خود را شیر دهد، آن دختر به شوهر خود‏‎ ‎‏حرام می شود. و همچنین است اگر بچه ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر‏‎ ‎‏دهد. ولی اگر بچۀ پسر خود را شیر دهد، زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است‏‎ ‎‏بر شوهر خود حرام نمی شود.‏

مساله 2473ـ‏ اگر زن پدر دختری، بچۀ شوهر آن دختر را از شیر آن پدر شیر‏‎ ‎‏دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می شود، چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر‏‎ ‎‏شوهر او باشد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 389