کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
بررسی تطبیقی سه‌گونه از رابطه عرفان، اخلاق و توسعه از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حسین نژاد، یوسف

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

بررسی تطبیقی سه‌گونه از رابطه عرفان، اخلاق و توسعه از منظر امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  بررسی تطبیقی سه گونه از رابطه عرفان، اخلاق و توسعه از

منظر امام خمینی یوسف حسین نژاد

 

‏ ‏

‏تحلیلی از دیدگاه های امام خمینی درباره الگوی توسعه و تأثیر آن بر سه‏‎ ‎‏مقوله عرفان، اخلاق و توسعه است. نویسنده بدین منظور به بررسی مفهوم‏‎ ‎‏توسعه در جامعه امروزی می پردازد و نتیجه می گیرد: توسعه در جامعه‏‎ ‎‏امروزین دارای الگوها و سیستم هایی است که تمام شئون زندگی و تمام‏‎ ‎‏نرم افزارهای مدیریتی از جهت آموزه ها و آثار تربیتی عرفان و اخلاق در‏‎ ‎‏خود هضم می کند و چون در صحنه عینیت الگوی توسعه به عنوان ابزار‏‎ ‎‏غالب، بر اخلاق و عرفان تأثر می گذارد و حتی اخلاق و عرفان جدیدی را‏‎ ‎‏متناسب با خودش می سازد، در بررسی رابطه میان این سه مقوله توجه‏‎ ‎‏اصلی می بایست به الگوی توسعه باشد. ‏

‏نویسنده سپس رابطه حاکم بر اخلاق، عرفان و توسعه را مورد بررسی‏‎ ‎‏قرار می دهد. و یاد آور می شود میان آنها سه نوع رابطه نسبیت گرایی، انتزاع‏‎ ‎‏گرایی التقاطی و انسجام گرایی الهی مفروض است. ‏

‏از دیدگاه نویسنده، امام در عین بررسی مشخصات دو نوع رابطه‏‎ ‎‏نسبیت گرایی مادی و انتزاع گرایی التقاطی، آنها را مردود شمرده و تنها‏‎ ‎‏نظریه انسجام گرایی الهی را قابل قبول دانسته است. ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 355