کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
درآمدی بر معرفت‌شناسی (کشف)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : قائم مقامی، سید عباس

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

درآمدی بر معرفت‌شناسی (کشف)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  درآمدی بر معرفت شناسی (کشف)

حجة الاسلام والمسلمین سیدعباس قائم مقامی

 

‏ ‏

‏امروزه، تجربه عرفانی به عنوان یک واقعیت، فی الجمله پذیرفته شده‏‎ ‎‏است. شاید کم تر کسی را می توان یافت که انبوه مدعیان برخورداری از این‏‎ ‎‏تجربه که در میان ادیان، مذاهب و ملل مختلف پراکنده اند، به نادرستی متهم‏‎ ‎‏سازد، اما این که ماهیت و حقیقت این تجربه چیست و تا چه میزان می توان‏‎ ‎‏به درستی و صحت آن اعتماد کرد؟ پاسخ به این گونه پرسش ها، معرکه آرا‏‎ ‎‏است. مشهورترین و رایج ترین واژه ای که می کوشند تا با آن تجربه و‏‎ ‎‏مشاهده عرفانی را توصیف و معرفی کنند، احساس است که تعاریف‏‎ ‎‏مختلفی از آن ارایه شده است، با این همه، مشخص است که احساس مورد‏‎ ‎‏نظر در این تعاریف، واکنش و فعالیتی درونی است وگرنه، احساس بیرونی‏‎ ‎‏که مبتنی بر فیزیولوژی بوده و از طریق اندام های حسی به دست می آید،‏‎ ‎‏گونه ای از ادراک و شناخت است که متعلق آن موجودات مادی است و به‏‎ ‎‏همین دلیل، مترادف شناخت تجربی است. از این رو، احساس درونی  به‏‎ ‎‏طور کلی با شناخت و ادراک در تقابل است.‏

‏مؤلف در این مقاله تفصیلی کوشیده است تا تجربه عرفانی را به عنوان‏‎ ‎‏یک احساس درونی، بررسی و آرای صاحب نظران را مورد نقد و ابرام‏‎ ‎‏قرار دهد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 351