کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تجسم اعمال از منظر عرفانی و اخلاقی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : شریعتی سبزواری، محمدباقر

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تجسم اعمال از منظر عرفانی و اخلاقی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  تجسم اعمال از منظر عرفانی و اخلاقی امام خمینی

حجة الاسلام والمسلمین محمد باقر شریعتی سبزواری

‏ ‏

‏ ‏

‏موضوع تجسم اعمال انسان در برزخ و قیامت از مسلمات معارف‏‎ ‎‏دینی محسوب می شود . پیروان تمام مذاهب جهان با قرائت های گوناگون‏‎ ‎‏که از این حقیقت دارند، به این امر (تجسم اعمال) معتقدند. از نگاه عارفان‏‎ ‎‏عذاب های گوناگون و نعمت های متنوع در واقع تجلی مظاهر اسما و‏‎ ‎‏صفات و رحمت و خشم جمال الاهی به شمار می آید.‏

‏این نوشتار بر آن است، تا این موضوع را از دیدگاه امام خمینی شرح و‏‎ ‎‏تبیین نماید نویسنده معتقد است پاسخ بسیاری از اشکالات در گرو این دو‏‎ ‎‏سؤال اساسی است: 1. رابطه بین اعمال و کیفر چگونه است ؟ آیا رابطه‏‎ ‎‏علت و معلولی است و یا اعتباری و قرار دادی؟ 2. آیا پاداش و ثواب و‏‎ ‎‏عقاب همچون قراردادها و اعتباریات جعلی و فرض است، آیا آمیزه ای از‏‎ ‎‏تکوین و تشریع و نتیجه قطعی و طبیعی اعمال و عقاید است. وی بدین‏‎ ‎‏منظور مباحثی نظیر: بقای عمل، اندیشه، عقاید و نیت ها، اصول تجسم‏‎ ‎‏اعمال، نقش انگیزه و نیت خالص در عمل حکمت برزخ و قیامت و حیات‏‎ ‎‏و تکامل در برزخ را به بحث گذاشته و می نویسد: از نگاه امام نه تنها تجسم‏‎ ‎‏اعمال بلکه تجسم اخلاق عقاید قصد و انگیزه ها نیز از مسائل بدیهی است‏‎ ‎‏از دیدگاه امام اعمال انسان دارای دو چهره است : 1. صورت ملکی و‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 347

‏دنیوی 2. صورت مُلکی برزخی امام معتقد است برای هر موجودی از‏‎ ‎‏موجودات مادی دو شکل و صورت است. یک صورت ظاهری و دیگر‏‎ ‎‏صورت باطنی و ملکوتی اعمال ظاهری به مجرد تحقق و انجام لایق مقام‏‎ ‎‏غیب و شایسته حشر در ملکوت نمی باشد مگر آنکه از باطن روحانیت و‏‎ ‎‏اعماق قلب به وسیله نیت خالص که صورت او است حیات نورانی به‏‎ ‎‏عمل اعطا گردد تا بدن انسان نیز به برکت آن در عالم ملکوت محشور شود‏‎ ‎‏و لایق درگاه حق گردد ایشان درباره نیت می گوید: نیت صورت فعلیه و‏‎ ‎‏جنبه ملکوتیه عمل است نیت ها نه تنها خالق صور ملکوتی هستند بلکه‏‎ ‎‏سرنوشت نهایی انسان را رقم می زنند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 348