کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
سقوط تکلیف در عرفان اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : شیرازی یثربی، سید یحیی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

سقوط تکلیف در عرفان اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  سقوط تکلیف در عرفان اسلامی

دکتر سید یحیی یثربی

 

‏ ‏

‏این مقاله در صدد پاسخگویی به این سئوال است که آیا عرفا به‏‎ ‎‏شریعت و فقه چندان اعتنایی ندارند؟ و یا این که آیا اساساً چنین فکری‏‎ ‎‏خطاست و در صورت خطا بودن، منشأ آن چیست و کجاست؟‏

‏نویسنده در مقام پاسخ، مقاله خود را در سه فصل سامان داده است. وی‏‎ ‎‏فصل اول دلایل عرفای اسلامی را در مورد ضرورت پیروی از شریعت‏‎ ‎‏بیان کرده است. ریاضت، شوق بندگی، شریعت عامل رهایی و شریعت‏‎ ‎‏خط و بهرۀ جنبۀ خاکی انسان؛ همه از دلایلی هستند که پیوند عرفان و‏‎ ‎‏شریعت را می رسانند. مقاله با اشاره به علل و عوامل مختلف در خصوص‏‎ ‎‏منشأ توهم با اکشفاء به دو مورد آن، بحث را پی می گیرد. در مورد اول،‏‎ ‎‏نویسنده با امر طبیعی جلوه دادن وجود مخالفان عرفان اسلامی بر این باور‏‎ ‎‏است که آنها در مخالفتشان دچار افراط و تفرط شده اند، به گونه ای که بر‏‎ ‎‏اساس تعصب و تندروی، این مکتب را مورد تهمت و اقترا قرار می دهند.‏

‏مورد دوم، علمکرد نااهلان است که با فراهم نمودن زمینۀ تهمت، خود‏‎ ‎‏به چهار دسته قابل تقسیم است. دسته اول، ناآگاهان هستند؛ دسته دوم،‏‎ ‎‏مدعیان دروغین؛ دسته سوم، گمراهان؛ دسته چهارم، کج فهمان هستند.‏

‏در فصل دوم این مقاله، به طرح از دیدگاه های مختلفی از عرفا پرداخته‏‎ ‎‏شده که بحث سقوط تکلیف را از زوایای مختلف مورد مداقه قرار داده اند‏‎ ‎‏و در نهایت به این نتیجه می رسد که سالک حتی در مقام فنا هم اهل عمل‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 319

‏است بی پایانی راه؛ جلوگیری از سقوط و انحراف، تبعیت از فرمان‏‎ ‎‏معشوق، راهنمایی دیگران  و عبادت بلارویه، همه از مواردی هستند که‏‎ ‎‏دال بر عدم سقوط تکلیف از عرفا می کنند.‏

‏در فصل آخر این مقاله، نویسنده با ارائه چندین نکته خیلی مهم در این‏‎ ‎‏خصوص، بر این باور است که سلوک عرفانی هرگز بدون عمل به احکام‏‎ ‎‏شرع امکان پذیر نیست و برای تشخیص حقیقت از پندار شریعت، بهترین‏‎ ‎‏ملاک و میزان، تشخیص است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 320