کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مدینه فاضله از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : نیکوبخت، ناصر

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مدینه فاضله از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مدینه فاضله از دیدگاه امام خمینی

دکتر ناصر نیکوبخت

‏ ‏

‏ ‏

‏جامعه آرمانی، مدینه فاضله، آرمان شهر، شهرنیکان، لامکان، ناکجاآباد،‏‎ ‎‏هیچستان، زیباشهر، بی نام شهر، مدینه سعیده، خیال آباد، خرم آباد، خوش‏‎ ‎‏آباد، پدرام شهر، شهریور، کام شهر و. . . همه و همه تعابیر گوناگون از یک‏‎ ‎‏حقیقت والا و مقدس هستند که همواره اندیشمندان و فرهیختگان هر قوم‏‎ ‎‏و ملتی، در طول حیات بشری آرزوی به حقیقت پیوستن آن را در سر‏‎ ‎‏پرورانده اند. افلاطون، ارسطو، فارابی، ابن مسکویه، رازی، خواجه‏‎ ‎‏نصیرالدین طوسی، امام محمد غزالی و. . . از سرآمدان طرح جامعه‏‎ ‎‏آرمانی بوده اند و هر یک به شیوه ای  خاص، جامعه آرمانی مورد نظر خود‏‎ ‎‏را مطرح کرده اند و در این میان، دانشمندان و متفکران اسلامی، با الهام‏‎ ‎‏پذیری از قرآن و سنت و سیره عملی اولیای دین در طراحی آرمان شهر‏‎ ‎‏مورد نظر، با ذکر نمونه های عملی از زمامداری انبیا و ائمه دین و بهره گیری‏‎ ‎‏از استدلالات و براهین عقلی، کلامی، عرفانی و ذکر سرگذشت های و‏‎ ‎‏تمثیل ها، الگویی عملی از چنین مدنیه فاضله ای ارائه کرده اند.‏

‏حضرت امام خمینی(ره) که به حق یکی از نادرمردان احیاگر دینی و‏‎ ‎‏مصلحان اجتماعی تاریخ معاصر جهان به شمار می رود، با بینش عمیق‏‎ ‎‏دینی کوشیده است با تکیه بر ظرفیت های دانش دینی خود از جمله فقه،‏‎ ‎‏فلسفه، کلام، عرفان به عنوان مرزبان توانای عقیده و عقلانیت دینی،‏‎ ‎‏مدینه ای فاضله بر اساس قواعد و قوانین دینی و آموزه های تاریخی، بنیان‏‎ ‎


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 312

‏نهد که ضامن تحقق تمام آمال والای انسانی باشد. این مدینه فاضله، اصولاً‏‎ ‎‏مشروط به برقراری حکومت اسلامی و پای بندی به قوانین شریعت اسلام‏‎ ‎‏عملی خواهد بود. ایشان با قاطعیت و اطمینان تمام، در کتاب «کشف‏‎ ‎‏الاسرار» می فرماید: قانون اسلام در تمدن جهان پیش قدم همه‏‎ ‎‏قانون هاست با عملی شدن آن مدینه فاضله، تشکیل می شود.‏

‏نویسنده در این مقاله می کوشد با برشمردن مختصه های یک جامعه‏‎ ‎‏آرمانی، از جمله ایجاد مساوات،  برابری و برادری، بر پایی عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی  و نفی هر گونه تبعیض در همه شؤون آن، احترام به حق حاکمیت‏‎ ‎‏مردم و مشارکت آنها در رهبری جامعه، پاس داشت آزادی، نفی سلطه، اعم‏‎ ‎‏از سلطه گری و سلطه پذیری، دیدگاه ها  و رهنمودهای حضرت امام(ره) را‏‎ ‎‏در این زمنیه ها تبیین نماید و تصویری عینی از برداشت ایشان در خصوص‏‎ ‎‏جامعه آرمانی ارائه دهد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 313