کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
بهار وصل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : احمدزاده، سید مصطفی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

بهار وصل

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  بهار وصل

سید مصطفی احمدزاده

‏ ‏

‏ ‏

‏علمای اخلاق و عرفا، منازلی را برای سیر و سلوک سالکان الهی‏‎ ‎‏برشمرده اند که مهم ترین آن منازل، عبارت از منزل «توبه» است.‏

‏مقاله حاضر، در پی مقایسۀ تطبیق دیدگاه های علمای اخلاق و عارفان‏‎ ‎‏شیعی با دیدگاه های امام خمینی در موضوع «توبه» است. نویسنده با‏‎ ‎‏بررسی مباحثی مانند تعریف توبه، انابه، تسویف، ارکان و شرایط توبه و‏‎ ‎‏انواع و مراتب آن، می نویسد: از برجسته ترین ویژگی های امام که وی را‏‎ ‎‏سرآمد بزرگان اخلاق و عرفان ساخته، نگاه اجتماعی امام، به شریعت،‏‎ ‎‏طریقت و حقیقت است. امام، اخلاق و عرفان را از لابه لای متون و گوشه‏‎ ‎‏معابد، مساجد و مدارس به درون اجتماع کشانده و بدان رنگ اجتماعی‏‎ ‎‏بخشیده است؛ مسأله ای که اکثر عارفان و علمای اخلاق از آن غافل‏‎ ‎‏بوده اند. امام برخلاف برخی از دانشمندان اخلاق و عرفان، هنگام بحث از‏‎ ‎‏موضوعی، از بحث های دیگر مرتبط با آن غافل نبوده اند. با دقت در‏‎ ‎‏دیدگاه های امام در قلمرو توبه، روشن می شود که امام به پیوند توبه با‏‎ ‎‏قلمروهای دیگر نیز توجه داشته است، و در لابه لای سخنان خود، به‏‎ ‎‏ارتباط بین توبه و یأس، توبه و اخلاص، توبه و محبت الهی و. . . اشارات‏‎ ‎‏سودمندی دارند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 311