کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تجلی عرفان امام خمینی در ساحت عمل اجتماعی و سیاسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : دانش پژوه، مصطفی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تجلی عرفان امام خمینی در ساحت عمل اجتماعی و سیاسی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  تجلی عرفان امام خمینی در ساحت عمل اجتماعی و سیاسی

مصطفی دانش پژوه

‏ ‏

‏ ‏

‏عارف حقیقی کسی است که عرفان او دارای دو بُعد عرفان نظری و‏‎ ‎‏عرفان عملی مبتنی بر قرآن و سنت باشد. چنین عرفانی، عرفان جامع و‏‎ ‎‏آمیخته با فلسفه، کلام، فقه، سیاست و اجتماع است، نه عرفان فردی مجرد‏‎ ‎‏و منزوی. این مقاله سعی در نشان دادن برخی از تجلّیات عرفان عملی‏‎ ‎‏حضرت امام در عرصه عمل اجتماعی و سیاسی دارد. هدف نویسنده، آن‏‎ ‎‏است که با ارائه یک الگوی عینی و عملی نشان دهد که عرفان ناب اسلامی،‏‎ ‎‏نه تنها عرفان فردی و عزلت طلب نیست، بلکه اصولاً در بستر عمل‏‎ ‎‏اجتماعی و سیاسی است که عارف واقعی به اوج وصول و فنای فی الله‏‎ ‎‏دست می یابد.‏

‏نویسنده، در چند مقدمه به بیان انواع عرفان از لحاظ موضوع و‏‎ ‎‏خاستگاه و ماهیت آن پرداخته و در مقدمه سوم می نویسد: عرفان امام،‏‎ ‎‏عرفان ناب اسلامی است و نه عرفان هندی و ایرانی و. . . . عرفان امام،‏‎ ‎‏عرفانی  است مبتنی بر قرآن و سنت. وی در مقدمه چهارم، اقسام عارفان از‏‎ ‎‏دیدگاه امام را بررسی می کند.‏

‏نویسنده در ادامه به بیان عرفان نظری از دیدگاه امام خمینی پرداخته و‏‎ ‎‏در پایان نمونه هایی از تجلّیات عرفان عملی وی،  مانند اخلاص و قیام‏‎ ‎‏برای خدا، قاطعیت و شجاعت، ارتباط با انسان کامل و. . . را بیان‏‎ ‎‏کرده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 302