کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
ذکر خدا از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : داودی، سعید

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

ذکر خدا از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  ذکر خدا از دیدگاه امام خمینی

سعید داودی

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده ابتدا، ضمن بیان معنای ذکر که همان یاد آوری چیزی به زبان یا‏‎ ‎‏قلب است، به حقیقت ذکر که همان اطاعت خداوندی است اشاره‏‎ ‎‏می نماید.‏

‏ذکر دارای مراتب مختلفی است که عبارتند از:‏

‏1 ـ ذکر لفظی که در واقع، همان بیان اوصاف و اسمای الهی و یا اوراد به‏‎ ‎‏زبان است؛‏

‏ 2 ـ ذکر معنوی که توجه به معنای اذکاری است که بر زبان‏‎ ‎‏جاری می شود؛ 3 ـ ذکر قلبی که توجه باطنی و قلبی به خداوند است.‏

‏امام خمینی (ره) نیز مراتب ذکر را به: 1 ـ ذکر لفظی و زبانی؛ 2 ـ ذکر‏‎ ‎‏قلبی و زبانی؛ 3 ـ ذکر خداوند با تمام وجود، تقسیم می نمایندکه برترین‏‎ ‎‏مراتب ذکر، یاد خداوند با تمام وجود است.‏

‏در فصل چهارم، نویسنده در اهمیت ذکر به چند نکته اشاره می کند:‏

‏1. از امام سجاد«علیه السلام» نقل شده است که از هر لذتی به غیر از‏‎ ‎‏ذکر خدا، استغفار می نماید و به تبع او، بزرگان اهل معرفت نیز چنین‏‎ ‎‏بوده اند... .‏

‏2 ـ ذکر خداوند از نماز هم برتر است؛ به این معنا که اهمیت نماز نیز به‏‎ ‎‏ذکر بودن آن است و نماز بدون ذکر، ارزشی ندارد؛« اقم الصلاه لِذِکری».‏

‏در فصل پنجم این مقاله، بیان می شود که ذکر خداوند مخصوص زمان‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 290

‏خاصی نیست و در روایات نیز آمده است که هر چیزی را حدی است به‏‎ ‎‏جز ذکر خداوند و نیز دستور به ذکر فراوان و به قدر توانایی داده شده است.‏

‏خداوند نیز کسانی را که او را فراوان یاد می کنند در قرآن ستوده است و‏‎ ‎‏همچنین در جای دیگر بیان نموده است که ذکر پیوسته خداوند از‏‎ ‎‏نشانه های خردمندان است و باز در جایی دیگر از قرآن به ذکر خداوند پس‏‎ ‎‏از نماز(جمعه) فرمان داده شده است تا تصوّر نگردد که ذکر فقط مختص‏‎ ‎‏زمان نماز است، بلکه در همه حال، حتی هنگام تجارت نیز باید به یاد‏‎ ‎‏خداوند بود.‏

‏در فصل ششم مقاله نیز برخی از مواضعی که در آنها به ذکر خدا‏‎ ‎‏سفارش شده است با استناد به آیات و روایات به تفصیل بیان گردیده است‏‎ ‎‏که برای نمونه می توان به ذکر خداوند در بازار، ذکر خداوند در وقت غذا‏‎ ‎‏خوردن و یاد خدا به هنگام خشم را نام برد.‏

‏در بخش هفتم به برخی از آثار و برکات ذکر مانند بینایی و نجات از‏‎ ‎‏وسوسه شیطان، آرامش دل، خوف خداوندی، ثبات و پایداری، ذکر متقابل‏‎ ‎‏خداوند از انسان و همنشینی با او، زهد، بصیرت و حکمت اشاره کرد.‏

‏در فصل هشتم نیز برخی از تبعات ترک ذکر، مانند هواپرستی، دنیا‏‎ ‎‏پرستی، نزدیکی به شیطان، زندگی سخت و دشوار و کیفرهای اخروی و‏‎ ‎‏عذاب دوزخ به تفصیل بیان شده است. پس از آن و در فصل بعد، برخی از‏‎ ‎‏اذکار ویژه و آثار آنها بیان شده و در فصل دهم به بخشی از سیره عملی امام‏‎ ‎‏راحل در رابطه با یاد خداوند اشاره شده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 291