کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اسماء و صفات جمال و جلال الهی از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ملکی، ابراهیم

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اسماء و صفات جمال و جلال الهی از منظر امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اسماء و صفات جمال و جلال الهی از منظر امام خمینی

ابراهیم ملکی

‏ ‏

‏ ‏

‏تحلیلی از دیدگاه امام خمینی دربارۀ اسماء و صفات جمال و جلال‏‎ ‎‏خداوند است. این تحلیل مشتمل بر دو فصل می باشد در فصل اول از‏‎ ‎‏اسماء جمال و جلال الهی بحث شده و نویسنده با طرح این سؤال که‏‎ ‎‏اسماء الله و اسم اعظم چیست و چرا ما تسبیحات موجودات را نمی توانیم‏‎ ‎‏درک کنیم، با استناد به اظهارات امام به ارائه پاسخ پرداخته و یادآور شده‏‎ ‎‏است تمام عالم جلوه حق است و تمام پدیده های هستی اعم از حرکات و‏‎ ‎‏سکنات موجودات، از اسمای خداوند به شمار می روند. در فصل دوم به‏‎ ‎‏صفات جمال و جلال الهی پرداخته شده و با استناد به ادله عقلی و نقلی‏‎ ‎‏اصل وجود و وحدت خداوند به اثبات رسیده است. به باور نویسنده،‏‎ ‎‏خداوند سمیع و بصیر است، اما نه به گونه ای که انسانها شنوا و بینا هستند.‏‎ ‎‏او معتقد است علم و قدرت و شنوایی  و بینایی خداوند جلوه ای از کمال‏‎ ‎‏وجودی خداوند است و حکایت از صفات کمالیه او می کند. وی، در پایان‏‎ ‎‏به بیان ملاک صفات ثبوتیه و سلبیه پرداخته و نتیجه گرفته است میزان در‏‎ ‎‏صفات ثبوته برای ذات خداوند آن است که هر صفت که از اوصاف کمالیه‏‎ ‎‏و از نعوت جمالیه است از صفات لازم الثبوت و واجب التحقق است، و در‏‎ ‎‏مقابل صفاتی که به نحوی شائبه نقص و عدم در آنها برود، از صفات لازم‏‎ ‎‏السلب و ممتنع التحقق می باشند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 285