کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
منزلت اخلاق اجتماعی و تأثیر آن در بحران شخصیت زن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : طالبی، مرتضی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

منزلت اخلاق اجتماعی و تأثیر آن در بحران شخصیت زن

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  منزلت اخلاق اجتماعی و تأثیر آن در بحران شخصیت زن

مرتضی طالبی

‏ ‏

‏ ‏

‏این نوشته با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا زن دچار بحران شخصیت‏‎ ‎‏شده است آغاز می شود. آیا علت این بحران مردان هستند، سهم زنان در‏‎ ‎‏این بحران چقدر است، و نقش اخلاق در این زمینه چیست. او معتقد است‏‎ ‎‏که عمده ترین اساس مشکلات بحران شخصیتی زن در عموم جوامع، به‏‎ ‎‏فقدان یک سیره و روش اخلاقی درست بر می گردد. چنان که، بحران‏‎ ‎‏شخصیتی زنان نیز نقش مستقیمی در اختلال روحی و روانی و فرهنگی‏‎ ‎‏جوامع مذکور دارد. از دیدگاه نویسنده تا منزلت اخلاقی جوامع جایگاه‏‎ ‎‏اصلی خود را پیدا نکند، امیدی به حل این بحران نمی رود. او معتقد است‏‎ ‎‏اگر خدشه ای بر شخصیت زن دیده می شود، دلیلی بر نقص هویت او نبوده‏‎ ‎‏و اصالت وی را تحت الشعاع قرار نمی دهد، بلکه این خدشه خود حاصل‏‎ ‎‏کج اندیشهای عده ای جاهل و خودخواه است که دارای ذهنیتی مردانه‏‎ ‎‏هستند و بهره شان از عواطف و عقلانیت بس ناچیز است.‏

‏به چشم اعتقاد زن دارای دو مقام است: مقام نفس الامری و مقام ظهور،‏‎ ‎‏و راههای برون رفت از معضلات زنان و به ویژه اعاده شخصیت و هویت‏‎ ‎‏او در آن است که اولا مردان و زنان متخلق به اخلاق زیبای اسلامی بشوند‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 269

‏و ثانیا زن به ماهیت خویش بازگشته و هویت زنانه خود را بشناسد و ثالثا‏‎ ‎‏نگاه زن به خود از منظر یک زن صورت بگیرد نه یک مرد. نویسنده با‏‎ ‎‏استناد به آیات و روایات  این نتیجه رسیده است که زن و مرد در اصل‏‎ ‎‏خلقت دارای ماهیتی واحد بوده و هر دو از قابلیتهای لازم برای اداره فرد و‏‎ ‎‏جامعه برخوردار می باشند، اما او از اینکه زنان امروزی بازیچه دست‏‎ ‎‏عده ای سیاست باز گشته و از هویت زنانه خویش دور مانده اند، اظهار‏‎ ‎‏تأسف کرده و نتیجه گرفته است، ادامه این وضعیت ممکن است رگ حیات‏‎ ‎‏زنان را قطع کند و آنان را به مزبله نشینانی بی خاصیت بدل سازد. نویسنده‏‎ ‎‏در بخش پایانی مقاله خویش به فرازهایی از دیدگاههای امام خمینی درباره‏‎ ‎‏ارزش و جایگاه زنان پرداخته و نتیجه می گیرد در صورتی که دیدگاههای‏‎ ‎‏امام خمینی جنبه کاربردی پیدا کرده و به مرحله عمل درآید زنان نیز به‏‎ ‎‏هویت واقعی خویش واقف می گردند و شخصیت واقعی خود را‏‎ ‎‏پیدا می کنند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 270