کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
امام خمینی و ساده زیستی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حمصیان، احمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و ساده زیستی

‏ ‏

‏ ‏

  امام خمینی و ساده زیستی

دکتر احمدرضا حمصیان

‏ ‏

‏ ‏

‏هدف از این پژوهش آن است که ثابت شود، ساده زیستی امام خمینی‏‎ ‎‏نقش مهمی در پیروزی او و همچنین در محبوبیت بی نظیر او در میان مردم‏‎ ‎‏داشته است. نویسنده معتقد است، ساده زیستی یکی از ارزشهای والای‏‎ ‎‏دینی است و در زبان آیات و روایات از آن با عنوان زهد و بی علاقه گی به‏‎ ‎‏دنیا یاد شده است. به باور او ارزشهای یک جامعه دینی با ارزشهای یک‏‎ ‎‏جامعه غیر دینی متفاوت است و نمی توان آن دو را جایگزین یکدیگر‏‎ ‎‏نمود. در مکتب مادی گرایی به دلیل اصالت ماده ارزشها و انسانیت تابعی‏‎ ‎‏از مادیت است بر همین اساس امام معتقد بود که پرداختن به تجملات و‏‎ ‎‏زرق و برقهای دنیایی زیبنده کسانی است که به قیامت اعتقاد ندارند و به‏‎ ‎‏سیرۀ رسول خدا معتقد نیستند، ولی از منظر امام خمینی و ساده زیستی‏‎ ‎‏یکی از مهم ترین ارزشهایی است که مکتبهای  الهی آن را تشویق و ترویج‏‎ ‎‏می کردند و انبیاء و اولیای خداوند نیز همواره زندگی بسیار ساده ای داشتند‏‎ ‎‏و علی رغم دسترسی به امکانات و لوازم مادی هرگز از آنها استفاده‏‎ ‎‏نمی کردند.‏

‏نویسنده، با طرح این سوال که مگر زندگی اشرافی و تجملاتی چه‏‎ ‎‏اشکالی دارد و چرا دنیا گرایی و وابستگی به دنیا مذموم است، به فرازی از‏‎ ‎‏سخنان شهید مطهری استناد کرده و یادآور شده است علت منفی بودن‏‎ ‎‏زندگی اشرافی  وابستگی انسان به مادیات آن است که موجب انحطاط و‏‎ ‎‏سقوط آدمی می گردد و انسان را از پرداختن به معنویات و لذتهای انسانی‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 264

‏دور می سازد. در بخش دیگری از مقاله نویسنده به مسأله ساده زیستی‏‎ ‎‏علما و روحانیان پرداخته و در توضیح دیدگاه امام می نویسد گرچه امام‏‎ ‎‏خمینی به ساده زیستی به عنوان یک ارزش عام و همگانی می نگریست،‏‎ ‎‏ولی معتقد بود روحانیون و علمای دینی در این زمینه وظیفه مضاعفی‏‎ ‎‏دارند و بیش از دیگران باید از زندگی اشرافی و طاغوتی دوری نمایند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 265