کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
حجاب‌های نور و ظلمت در سیر و سلوک الی الله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : عرب، حسین

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

حجاب‌های نور و ظلمت در سیر و سلوک الی الله

‏ ‏

‏ ‏

  حجاب های نور و ظلمت در سیر و سلوک الی الله

حجة الاسلام والمسلمین حسین عرب

‏ ‏

‏ ‏

‏مسأله حجابهای نور و ظلمت در سیر و سلوک الی الله، یکی از‏‎ ‎‏موضوعاتی است که ریشه در معارف اصیل دینی دارد و در آیات و روایات‏‎ ‎‏و ادعیه مأثوره تلویحا و یا با صراحت مطرح گردیده است. به باور‏‎ ‎‏نویسنده، امام خمینی از جمله سالکانی است که با دقت نظری بی نظیر به‏‎ ‎‏بررسی این مسأله پرداخته و وجوه و ابعاد گوناگون آن را توضیح داده‏‎ ‎‏است. او بر همین اساس به شیوۀ تطبیقی به ارایۀ دیدگاههای امام در این‏‎ ‎‏زمینه پرداخته است. در آغاز این بحث سخن از مفهوم نور و ظلمت و‏‎ ‎‏حجاب در معارف دینی و عرفانی است، و طی آن با استناد به پاره ای از‏‎ ‎‏آیات و روایات از قرآن، رسول خدا (ص) تورات و انجیل به عنوان‏‎ ‎‏مصادیق نور یاد گشته است. چنانکه، مقصود از حجاب موانع یا‏‎ ‎‏واسطه هایی است که میان عبد و مولی و خدا و بنده حایل می شود و به‏‎ ‎‏انواع حجابهای ظلمانی و حجابهای نورانی تقسیم می گردد.‏

‏نویسنده در ادامه، مسأله تعدد حجابهای نور و ظلمت را مورد بحث‏‎ ‎‏قرار داده و آن را مربوط به اختلاف مراتب حجاب ها دانسته است. از‏‎ ‎‏دیدگاه امام تفاوت ماهوی و اصلی میان حجابهای  ظلمانی و حجابهای‏‎ ‎‏نورانی این است که وقتی سخن از حجاب های ظلمانی است، پای نقص و‏‎ ‎‏عدم در میان است. بنابراین، اگر حجابهای ظلمانی متعدد باشد، بدین معنا‏‎ ‎‏است که نقصها و عیبهای  متعددی بر روی هم انباشته گردیده است. اما‏‎ ‎‏حجابهای نورانی به مفهوم کمالی بعد از کمال دیگر است تا برسد به‏‎ ‎‏نقطه ای که تمام حجابهای نوری دریده شود و سالک به کمال انقطاع الی‏‎ ‎‏الله برسد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 261