کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
رابطۀ فقه و اخلاق از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فخار طوسی، جواد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

رابطۀ فقه و اخلاق از منظر امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

  رابطۀ فقه و اخلاق از منظر امام خمینی

حجة الاسلام و المسلمین جواد فخّار طوسی

‏ ‏

‏مقاله در دفاع از فقه در برابر مدعیان ناکار آمدی آن نگاشته شده است،‏‎ ‎‏اما نه با هدف اثبات توانایی فقه در حل مشکلات دنیایی و تدبیر امور‏‎ ‎‏اجتماع، بلکه به منظور اثبات توان فقه در حل مشکلات روحی و تأمین‏‎ ‎‏اهدافی که از علم اخلاق مصطلح تعقیب می گردد. در بخش اول معرفی فقه‏‎ ‎‏و اخلاق به عنوان دو دانش صورت گرفته است و در نتیجه همانندی این‏‎ ‎‏دو در موضوع و غایت مدلل گشته است و در قسمت دوم همین بخش که‏‎ ‎‏به بیان فوارق این دو علم می پردازد جهت گیری تعالیم فقهی به بحث‏‎ ‎‏خارج از انسان با غرض تبیین روابط انسان با غیر خود «اعم از خالق و‏‎ ‎‏دیگران» و محدود بودن آموزه های اخلاقی به محیط درونی انسان و منظور‏‎ ‎‏بودن تنظیم روابط قوای روحی به عنوان مهم ترین عامل جداکننده این دو‏‎ ‎‏از یکدیگر شناسانده شده است. در بخش دوم نیاز اخلاق به فقه و بی نیازی‏‎ ‎‏فقه از اخلاق در تأمین غایاتی که از این دو علم منظور می باشند، مطرح‏‎ ‎‏گردیده است و در این جهت از  دو بیان کلی سود برده شده است. بخش‏‎ ‎‏سوم که متضمن گامی فراتر از آنچه که در بخشهای قبل طی شده به شمار‏‎ ‎‏می رود، بی نیازی از اخلاق (بعنوان علم خاص) با وجود فقه و توجه به‏‎ ‎‏کارکردهای معنوی این دانش را مورد بحث قرار می  دهید. و بالاخره در‏‎ ‎‏بخش پایانی نویسنده مقصود اصلی خود را که اثبات مضر بودن علم‏‎ ‎‏اخلاق بدون فقه و فقاهت آشکار ساخته است. نگارنده در هر یک از‏‎ ‎‏بخشهای فوق از آرا و اظهارات امام امت(ره) به عنوان پشتوانه مقصود‏‎ ‎‏خود سود جسته است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 238