کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
سیاست متعالی در نظریه و نظام راهبردی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : صدرا، علیرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

سیاست متعالی در نظریه و نظام راهبردی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  سیاست متعالی در نظریه و نظام راهبردی امام خمینی

دکتر علیرضا صدرا

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله، به تعامل عرفان و سیاست در نظریه و نظام‏‎ ‎‏راهبری امام خمینی می پردازد. به همین منظور مهم ترین پرسشهای وی در‏‎ ‎‏این مقاله عبارت اند از:1 (سیاست در مفهوم عرفانی امام چیست؟2‏‎ ‎‏(عرفان در مفهوم سیاسی امام چیست؟ 3 (رابطۀ عرفان و سیاست در نظریه‏‎ ‎‏امام خمینی به چه شکل است؟ بیگانگی- یگانگی  /  واگرایی ـ همگرایی  / ‏‎ ‎‏ناسازواری ـ سازواری /  تباین، تقابل تناقض تضاد تعارض یا تعاون؟‏

‏پاسخ یا فرضیۀ مولف به این سوالات، یگانگی کامل میان سیاست و‏‎ ‎‏عرفان است به نظر وی، عرفان. آن فقید، حکمی بوده و حکمت او، عرفانی‏‎ ‎‏است، همچنین عرفان حکمی امام و حکمت عرفانی او؛ امام یا امامت بوده‏‎ ‎‏است. این تعامل کاملا همبسته از همان نخستین آثار آراء و سیرۀ امام تا‏‎ ‎‏واپسین لحظات عمر شریفشان هویدا است. عنوان و محتوای کتاب‏‎ ‎‏مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة وی  مبین همین ادعاست. اثری که‏‎ ‎‏بیانگر محو، فنای فی الله و گذر او فرا رفتن امام خمینی از سیر دوم عرفان‏‎ ‎‏اسلامی و آمادگی بازگشت الی الخلق به منظور عهده داری امامت صالح و‏‎ ‎‏رهبری امت اسلامی است ردپای این تعامل به وضوح در آثار دیگر آن‏‎ ‎‏حضرت، به ویژه در کتاب ولایت فقیه و وصیتنامه سیاسی- الهی مشهود‏‎ ‎‏است و سیره و رفتار او نیز موید آن می باشد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 235