کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مکاشفه و مراتب آن از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فعالی، محمدتقی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مکاشفه و مراتب آن از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مکاشفه و مراتب آن از دیدگاه امام خمینی

حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی فعالی

‏ ‏

‏ ‏

‏در این مقاله ابتدا به تعریف و ماهیت کشف پرداخته و از آن در دیدگاه‏‎ ‎‏عارف به بیان آنچه را که بر فهم و درک مستقر است تفسیر گردیده است‏‎ ‎‏مکاشفات عرفا دو سو دارد یک سو به قلب عارف مرتبط می شود و سوی‏‎ ‎‏دیگر آن، حقایق است. در این خصوص نظریات ابن عربی در فتوحات‏‎ ‎‏مکیه و تفسیر وشرح کلام او در متونی چون فصوص الحکم بر می خوریم‏‎ ‎‏به دیدگاه امام خمینی منتهی می شویم عرفان امام بر اساس نفی حب دنیا‏‎ ‎‏مطرح شده و برای خروج عروج از نردبان تعالی باید با ریاضت به مقام‏‎ ‎‏شهود رسید در فصل دیگر درجات و مراتب مکاشفه آمده لوایح، لوامح و‏‎ ‎‏طوالح از جلمه دسته بندیهای معمول دست که در زمینه حالات کشفی‏‎ ‎‏سالک وجود دارد. مکاشفه علم و حال معرفت و معاینه بصر و قلب، الهام‏‎ ‎‏نبی و کشف نظری شهودی از شاخه های  دیگر آن است که از آن در این‏‎ ‎‏مقاله سخن به میان آمده است.‏

‏مکاشفه در نگاه کلی به صوری و معنوی نیز تقسیم می شود و به نظر‏‎ ‎‏می رسد این کشف که جامع ترین و مهم ترین دسته بندی از قیصری است‏‎ ‎‏که در مقدمه شرح قیصری صورت گرفته است این تقسیم با تفسیم‏‎ ‎‏مشاهدات از نظر امام اگر چه فرق دارد، ولی در صوری قابل جمع هستند.‏‎ ‎‏از نظر امام خمینی مشاهدات متناسب با انواع تجلیات الهی بر سه قسم اند‏‎ ‎‏مشاهدات عقلی، صفاتی و ذاتی: اولی همراه با نور وجود و لوایح وجد‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 233

‏است و دومی قرین تجلیات ثابت و دائمی است و سومی اگر نسیمی از‏‎ ‎‏جانب دوست رخساره عارف را نوازش دهد مشاهده جمیع صورت‏‎ ‎‏می گیرد و عارف را به فنای کامل و شهود ذات نایل می کند. در این مقاله‏‎ ‎‏حجاب عنوان بهترین عنصر مانع از کشف مطرح شده و تحدید گردیده‏‎ ‎‏است. که منشأ آن از  دو بعدی بودن انسان (خاک و روح) سرچشمه گرفته‏‎ ‎‏با راهکارهایی در مقام نظر و عمل در عرصه سبقت به سوی یار مطرح‏‎ ‎‏شده و سالک باید این مسیر را با حساسیت ویژه ای با راهیان این راه بپیماید‏‎ ‎‏در پایان به حالات همراه کشف یعنی تحیر، شکر، ذوق و شوق وجد عشق‏‎ ‎‏و یقین تصریح شده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 234