کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
حاشیه بر شرح دعای سحر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : جهانی پور، یاسر

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

حاشیه بر شرح دعای سحر امام خمینی

‏ ‏

  حاشیه بر شرح دعای سحر امام خمینی

یاسر جهانی پور

‏ ‏

‏این مقاله در بیست و چهار فصل در شرح دعای سحر امام آمده است.‏‎ ‎‏اول پیرامون حدیث کنز است و تاویل و تفسیرهایی که از آن شده است و‏‎ ‎‏اینکه الله که مستجمع جمیع صفات و اسماءی الاهیه است اول ظهور برای‏‎ ‎‏همان فیض اقدس در عالم اسماء و صفات اسم الله و در عالم اعیان ثابته‏‎ ‎‏اول ظهور برای فیض مقدس عین ثابت محمدیه می باشد و دیگر اعیان از‏‎ ‎‏او حاصل می آیند. فصل دوم مسئلت از بهاء پروردگار است. در فصل سوم‏‎ ‎‏پس از آنکه حقیقت عین و ظهوری انسان کامل و تجافی او از مرتبه کامله‏‎ ‎‏خود از عوالم غیب تا علائم شهود بدون آنکه از آن حقیقت اصلی خود کم‏‎ ‎‏شود  و از اصل خود نزول کند آورده اند که انسان کامل جامع جمیع مراتب‏‎ ‎‏وجود است و عین ثابت محمدیه در اعیان و حقیقت انسان کامل سریانی‏‎ ‎‏دارد و اینکه قدم اول در سلوک معرفت است نه مقصد عاشقان محبوب‏‎ ‎‏سالکان مجذوب خرجمال چیزی نبینند. فصل چهارم که شرح جمال است‏‎ ‎‏معین شده که اسماء الهی هر چه افقشان به افق فیض اقدس نزدیک تر باشد‏‎ ‎‏جنبه بساطت و عینی در آنها بیشتر می شود در فصل پنجم عظمت که از‏‎ ‎‏اسماء و ذات و از سوادن اسماءجلال است و از امهات این اسماءست‏‎ ‎‏شامل اکثر اسماء جلال و جبروت و کبریاست. فصل ششم در نور است و‏‎ ‎‏اینکه همه عالم از نور ذات حق تعالی نورانی است. هفتم در جهت واسعه‏‎ ‎‏الهی است، که بر دو اسم رحمان و رحیم اول اطلاق می شود. هشتم شرح‏‎ ‎‏کلمات الهی و نهم در مورد کمال حق و دهم در کیفیت تحقق اسماء‏‎ ‎‏در حضرت واحدیت است یازدهم در مورد عزّت و علبه خداوند و‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 227

‏دوازدهم در مورد مشیئیت او و سپس قدرت و علم  و رجوع موجودات به‏‎ ‎‏حضرت حق تعالی، شریفیت و سلطانیت ملک تعالی است و فصول آخر‏‎ ‎‏این مقاله به توضیح و تبیین آیات و مقام و شأن و جبروت و دوستارندگی‏‎ ‎‏حق تعالی است که سرانجام اسم متجلی در وجود انسان کامل، الله است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 228