کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مبانی و راهکارهای تربیتی از منظر امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : بنائی، حسن

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مبانی و راهکارهای تربیتی از منظر امام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مبانی و راه کارهای تربیتی از منظر امام

سید حسن بنائی

‏ ‏

‏ ‏

‏امام خمینی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی منشا تحولاتی در نفوس‏‎ ‎‏انسانها و جهان معاصر بوده است و این تحول مدیون تربیت خاص ایشان‏‎ ‎‏و هدایتهای پیامبر گونه وی است. تبعات این تربیت در پروسه خودسازی‏‎ ‎‏فردی و تربیت شاگردان و بُروز یک انقلاب اجتماعی و فکری به بار‏‎ ‎‏نشسته است. امام در حیطه پرورش سه رکن خداشناسی، انسان شناسی و‏‎ ‎‏اسلام شناسی حرکت خود را شروع کرده است. زیربنای اصلی اندیشه های‏‎ ‎‏ایشان چه در مسائل تربیتی و چه در مسائل سیاسی اجتماعی همانا‏‎ ‎‏چگونگی خداشناسی اوست.‏

‏انسان شناسی در بین مبانی فکری تعلیم و تربیت از منظر امام است.‏‎ ‎‏وی، در این بُعد با بیان ارزش قوای آدمی و عشق به فطرت کمال جویی‏‎ ‎‏انسانها، به شکوفایی استعدادهای انسانهای مؤمن پرداخته و آنها را به‏‎ ‎‏بیداری فطرتهای خفته یا غبار گرفته فرا می خواند از دوری از پلیدیها با‏‎ ‎‏توجه به انقلاب درونی شروع کرده و با مرکبهای راهوار فطرت خداجویی،‏‎ ‎‏ایثار و مهربانی و تواضع اقیانوس خروشان انسانها را به مقام طمانیه سوق‏‎ ‎‏می دهد. اسلام شناسی از مبانی و بلکه از ابزارهای کار آمد رشد و تعالی‏‎ ‎‏انسانها در منظر امام است.‏

‏نظر اسلام به اینکه دین اجتماعی، کامل و فعال است به همان اندازه در‏‎ ‎‏حرکت معتقدات خویش به سوی کمال نقش ایفا می کند از محورهایی که‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 219

‏برای تربیت بشریت از متن اسلام به وسیله امام شکل شیوه ای تربیتی یافته‏‎ ‎‏است ایجاد نیاز تکرار نصایح و عمل به دستور العمل سالکان راه خداست.‏‎ ‎‏امام پس از طرح اهمیت نفس اسلامی و تأکید در حفظ پاکی او به راه های‏‎ ‎‏وصول به حق تصریح می کند او انسانها را به تبعیت از اهل سلوک ، به‏‎ ‎‏محاسبه نفس روزانه، مشارطه، مراقبه فرا می خواند.چون نفس دارای‏‎ ‎‏حالات و مراتب است از حساسیت خاصی برخودار است، پس ضمن‏‎ ‎‏متهم کردن نفس برای خودسازی، اهرم مدارا را نباید از دست داد و پیش از‏‎ ‎‏اندازه نباید از آن کار کشید. شروع این مبارزه نفسانی در هر زمان ضروری‏‎ ‎‏و بهترین موقع آن در نظر امام هنگام جوانی است برای رسیدن به کمالات‏‎ ‎‏نفسانی باید بارذایلی چون ریا، عجب، خودبینی مبارزه کرده و برای‏‎ ‎‏رسیدن به عرش الهی باید بر فرش انانیت گام نهاد. این اساسی ترین راه‏‎ ‎‏وصول به حق تعالی است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 220