کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
امام خمینی با رهبرد اول
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : رضاپور، مهتاب

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

امام خمینی با رهبرد اول

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  امام خمینی با رهبرد اول

مهتاب رضاپور

‏ ‏

‏ ‏

‏دفاع مقدس ایرانیان در مقابل حمله عراق، نزدیک به یک دهه از تاریخ‏‎ ‎‏این مرز و بوم را در بر می گیرد. جنگی که به دلیل ویژگیهای اخلاقی و‏‎ ‎‏عرفانی حضرت امام خمینی(س) از بسیاری جهات با سایر منازعات و‏‎ ‎‏چالشهای مشابه، متفاوت و دیگر گونه می نماید. ملت ایران با انواع و اقسام‏‎ ‎‏اقوام و طوایف و زبانها و حتّی مذاهب و ادیان گوناگون در طی این دوران‏‎ ‎‏همچو پروانه بر گرد شمع وجود امام(س) می چرخیدند و حماسه ها‏‎ ‎‏می سرودند، به گونه ای که نمی توان در این غزل بلند عشق و خون و فتح و‏‎ ‎‏شهادت و لقاء گروه بزرگی را اقشار جامعه ایرانی را کنار گذاشت.‏

‏استراتژی را هنر و علم به کارگیری منابع جنگ در راستای تأمین‏‎ ‎‏بیشترین حمایت از سیاست ملی در جهت افزایش احتمال نیل به پیروزی‏‎ ‎‏و پیامدهای مساعد آن تعریف می کنند. اما در شرایط نوین هر تعریف‏‎ ‎‏رضایت بخشی از استراتژی باید اندیشه های راهبردی  در دوران صلح را‏‎ ‎‏نیز در نظر داشته باشد و جایگاه مناسب استفاده از قوه قهریه  را در عرصه‏‎ ‎‏کلّی سیاستگذاری  خارجی مشخص کند.‏

‏سیر تحول تاریخی استراتژی بیانگر این است که با گذشت زمان ارزش‏‎ ‎‏عناصر انسانی اهمیت بیشتری یافته است و هرقدر ارزش عناصر انسانی‏‎ ‎‏بیشتر شد، نحوه طراحی جایگاه انسان در استراتژی نیز دارای اهمیت‏‎ ‎‏بیشتری گردید، از این رو در این حوزه با دکترین هایی رو به رو می شویم‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 214

‏که با عناصر انسانی و روان شاختی سر و کار دارند. هدف در استراتژی‏‎ ‎‏معاصر، حفظ هر چه بیشتر نیروهای «خودی» است. از سوی دیگر منابع‏‎ ‎‏انسانی جبهه دشمن نیز، دارای اهمیت می باشند، پس وسعت جمله ها به‏‎ ‎‏ایشان افزایش می یابد و سلاحهای مخرب هسته ای و شیمیایی تعداد‏‎ ‎‏بیشتری از مردم، اعم از نظامی و غیر نظامی را مورد اصابت قرار می دهند.‏

‏راهبرد ملی هر جامعه، با تکیه بر محورهای ارزشی مطلوب همان‏‎ ‎‏جامعه، در جهت رسیدن به امنیت، طراحی می شود، پس با توجه به جایگاه‏‎ ‎‏انسان در استراتژی ملی و دفاعی، هر عاملی که سبب هدفداری، انسجام و‏‎ ‎‏وحدت عناصر انسانی شود، همان عامل می تواند درتعریف، ایجاد و تثبیت‏‎ ‎‏امنیت دخیل باشد که به دنبال آن بحث ایجاد «هدف» یا «هدفدار»‏‎ ‎‏استراتژی ملی مطرح می گردد.‏

‏امام خمینی(س) با مبانی برگزیده خود که شامل هدفداری خلقت،‏‎ ‎‏رشد انسان و تکلیف گرایی، نوع ویژه ای از استراتژی را طراحی کردند.‏‎ ‎‏ازمنظر ایشان، تکلیف را از جنس رحمت و لطف الهی است، پس جنگ نیز‏‎ ‎‏اگر در راه انجام وظیفه و تکلیف الهی باشد، عین رحمت است، رحمتی که‏‎ ‎‏به واسطه آن یک ملت تهذیب می شوند و یا موانع تهذیب ایشان از بین‏‎ ‎‏می رود. در طرح «راهبرد دفاعی» هدفداری مهم ترین عنصر است. نقطه‏‎ ‎‏برجسته استراتژی دفاعی امام(س) استحکام اصول هدفدار این‏‎ ‎‏راهبرد است.‏

‏اهداف برگزیده حضرت امام در دو بُعد درونی و بیرونی انسان سرگشته‏‎ ‎‏قرن حاضر را مخاطب قرار می دهند، در حقیقت نقش ویژه حضرت امام‏‎ ‎‏در استراتژی دفاعی آن دوران، ایجاد حداکثر انگیزش ملی در بین ملت‏‎ ‎‏برای دستیابی به آرمانی واحد بود، چنانکه خاستگاه این انگیزش، ریشه در‏‎ ‎‏حقیقت و فطرت انسانها داشت و ایشان با دیدگاه عرفانی خود آن را‏‎ ‎‏شناسایی کرده بودند. تعریف امنیت و آرامش با نگاه به درون انسان و‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 215

‏شناخت قابلیتها و تواناییهای وی، نیازهای اصیل او را پاسخ گو خواهد بود‏‎ ‎‏و انجام و اتّفاق را برای او به همراه می آورد. در واقع ایمان، انسجام و انفاق‏‎ ‎‏روحی و امنیت اتفاق بیرونی است.‏

‏«جهاد اکبر» سرشار ساختن وجود انسان از عناصر هدفدار است و‏‎ ‎‏«جهاد اصغر» موجد امنیت جامعه می باشد، و امام(س) از این دو عامل‏‎ ‎‏برای ایجاد حرکت و پیشبرد اهداف جنگ استفاده کردند. در عین حال‏‎ ‎‏راهبرد «رو به پیش» پیشنهادی امام خمینی(س) نه تنها از عافیت طلبی و‏‎ ‎‏محافظه کاری بر کنار است، بلکه در صدد تغییر و اصلاح وضعیت حاکم در‏‎ ‎‏جهان دو طبقه است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 216