کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
عوامل مؤثر بر تربیت اخلاقی و عرفانی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : همت بناری، علی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

عوامل مؤثر بر تربیت اخلاقی و عرفانی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

  عوامل مؤثر بر تربیت اخلاقی و عرفانی امام خمینی

حجة الاسلام و المسلمین علی همت بناری

‏ ‏

‏ ‏

‏امام خمینی الگوی بی بدیل در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی‏‎ ‎‏است، بدون شک بُعد اخلاقی و عرفانی از برجسته ترین ابعاد شخصیتی‏‎ ‎‏ایشان است، نویسنده، با این نگاه مهم ترین عواملی که در رسیدن امام به‏‎ ‎‏این مراتب عالی، نقش مؤثر داشته است را بر می رسد، وی ابتدا به اهمیت و‏‎ ‎‏جایگاه مسائل اخلاقی و عرفانی در سیره و نظر امام پرداخته، و می نویسد‏‎ ‎‏در تربیت اخلاقی و عرفانی امام دو دسته عوامل بیرون و عوامل درونی‏‎ ‎‏مؤثر بوده است. مهم ترین عوامل بیرونی عبارت اند از: خانواده، استاد،‏‎ ‎‏محیط حوزوی و مطالعه علوم و معارف، اما عوامل درونی شامل ویژگیهای‏‎ ‎‏خاص سیره اخلاقی و عرفانی امام، عناصر و رفتارهای اساسی  و کلیدی در‏‎ ‎‏سیر و حرکت اخلاقی و عرفانی و شیوه های مورد تأکید ایشان را در‏‎ ‎‏تهذیب و سیر و سلوک است به اعتقاد نویسنده، در تربیت اخلاقی و‏‎ ‎‏عرفانی امام، نقش استاد اخلاق و عرفان ایشان بسیار برجسته و چشم گیر‏‎ ‎‏بوده و نیز مهم ترین ویژگی در سیر اخلاقی و عرفانی امام پیوند اخلاق با‏‎ ‎‏عرفان و شریعت بوده است. از میان عناصر و رفتارهای کلیدی مورد تأکید‏‎ ‎‏در سیره اخلاقی  امام داشتن اخلاص و دوری از دنیا طلبی جایگاه ویژه ای‏‎ ‎‏دارد. وی براین اعتقاد است که به رغم تأثیر مهم و انکار ناپذیر عوامل‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 199

‏بیرونی بر تربیت اخلاقی و عرفانی امام، تأثیر عوامل درونی، چشم گیرتر و‏‎ ‎‏برجسته تر بوده است، بنابراین، رمز موفقیت امام در عرصه اخلاق و عرفان‏‎ ‎‏بیشتر ناشی از تلاش فردی و انتخاب شیوه های مناسب و تأکید بر عناصر‏‎ ‎‏کلیدی در تهذیب و سیر و سلوک بوده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 200