کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تفسیر انفسی آیات از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : قائمی نیا، علیرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تفسیر انفسی آیات از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  تفسیر انفسی آیات از دیدگاه امام خمینی

حجة الاسلام و المسلمین علیرضا قائمی نیا

‏ ‏

‏ ‏

‏یکی از مباحثی که در طول تاریخ اسلام میان مفسران و علمای دین‏‎ ‎‏مطرح بوده، کیفیت تفسیر و فهم قرآن است. این پرسش همواره در اذهان‏‎ ‎‏آنها بوده که با چه روشی باید آیات الهی را فهمید با چه ملاکهایی باید فهم‏‎ ‎‏خود را سنجید. اهل حدیث از طریق رجوع به روایات، فلاسفه بر اساس‏‎ ‎‏قواعد عقلی و مطالب فلسفی،  عرفا به روش تفسیر انفسی آیات الهی‏‎ ‎‏پرداخته اند این مقاله، نگاهی دارد به برخی از آرای امام خمینی در باب‏‎ ‎‏تفسیر انفسی آیات قرآن، نویسنده با توجه به مراتب نفس انسانی،‏‎ ‎‏چگونگی سیر و سلوک و مشاهدات است عرفانی و تأثیر آن در فهم آیات‏‎ ‎‏را از ویژگیهای تفسیر انفسی می داند. در روش تفسیر انفسی، بر اساس‏‎ ‎‏مکاشفه و شهود درونی و حقایق عرفانی به تفسیر قرآن نظر می شود.‏

‏از نگاه امام، تفسیر حقیقی قرآن تنها از عهده معصومان برمی آید از آنجا‏‎ ‎‏که معانی قران پایان ناپذیرند، تمام روشهای مختلف تفسیری نمی تواند به‏‎ ‎‏تمام معانی قرآن احاطه داشته باشند. بنابراین، تفسیر جامعی از قرآن در کار‏‎ ‎‏نیست. امام معتقد است  فهم برخی از اندیشه های عرفانی برای فهم برخی‏‎ ‎‏از آیات مانند رابطه حق و خلق، مسأله تجلی، اسماء و صفات و  وحدت‏‎ ‎‏وجود ضروری است، و بر اساس فهم این مسائل می توان به تفسیر انفسی‏‎ ‎‏برخی از آیات پرداخت.‏

‏مسأله ضرورت تمثیل در تفسیر انفسی و فهم عرفانی آیات، نقش سیرو‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 197

‏سلوک و تهذیب نفس در فهم حقایق قرآنی، کنار گذاشتن انکار و اعتقاد‏‎ ‎‏داشتن به وجود حقایق غیبی، ملتزم شدن به آداب شریعت، عبادت و انس‏‎ ‎‏گرفتن با ادعیه، برای رسیدن به معانی باطنی قرآن، از برجسته ترین آرای‏‎ ‎‏تفسیری - عرفانی امام خمینی است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 198