کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مبانی تفسیر عرفانی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : جان کریمی، علی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مبانی تفسیر عرفانی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مبانی تفسیر عرفانی امام خمینی

علی جان کریمی

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله به تفصیل بررسی مبانی تفسیر عرفانی امام خمینی پرداخته‏‎ ‎‏است به نظر نویسنده مبانی امام خمینی در تفسیر عرفانی خود عبارت از:‏

‏1) وضع لفظ برای  روح و حقیقت معنا است. بنابراین نباید واژه های‏‎ ‎‏قرآنی و عرفانی را بر مفاهیم عرفی و اصطلاحی حمل کرد.‏

‏2) مفاهیم طولی آیات: بدین معنا که ممکن است یک آیه مفاهیمی را‏‎ ‎‏در طول یکدگر بیان کرده باشد که همگی مترتب بر هم و مندمج در یک‏‎ ‎‏معنا باشند؛ ‏

‏3) توجه به وجود تمایز: در نظر گرفتن جایگاه هر واژه در آیات قرآن و‏‎ ‎‏نیز اشخاصی که این واژگان درباره آنها به کار رفته در فهم و تفسیر آنها‏‎ ‎‏موثر است:‏

‏4) حیات موجودات: نگاه امام خمینی به هستی همانند عارفانی چون‏‎ ‎‏ابن عربی، ملا صدرا و مولوی، نگرش آیه ای است. اینان قائل به حیات‏‎ ‎‏موجودات حتّی جمادات می باشند و معتقدند که می توان از طریق ریاضت‏‎ ‎‏نفس، جمیع شئون حیاتیه آنها: از قبیل علم، اراده تکلم و تسبیح را مشاهده‏‎ ‎‏کرد بر همین اساس، آن فقید آیات مربوط به تسبیح موجودات را بر ظاهر‏‎ ‎‏حمل کرده و مجاز گویی یا تسبیح تکوینی نداشته اند.‏

‏5) زبان تمثیل: امام خمینی در مواردی، تاویلاتی از آیات ارایه داده اند‏‎ ‎‏که با معنای ظاهری آیه پیوندی ندارد، گویا ایشان در پاره ای از آیات و‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 193

‏مفاهیم قرآنی، قائل به زبان سمبلیک و تمثیل گونه هستند.‏

‏6) دامنه تفسیر به رأی: بنابراین، دست مفسر برای برداشت و استفاده از‏‎ ‎‏سایر آیات باز است از این رو، ایشان نکات مربوط به قصص و برداشت از‏‎ ‎‏آنها را اصلا در زمره تفسیر به حساب نمی آورد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 194