کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
باز شناخت حسد در اربعین و احیاء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : صیانتی، حسن

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

باز شناخت حسد در اربعین و احیاء

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  باز شناخت حسد در اربعین و احیاء

حجة الاسلام و المسلمین حسن صیانتی

‏ ‏

‏ ‏

‏شناخت حسد و موجبات آن، تبعات منفی و مفاسد جسمی و روانی‏‎ ‎‏حسادت، تأثیر منفی حسادت بر ایمان و بیان راه های نظری و عملی  درمان‏‎ ‎‏حسادت از نظر امام خمینی و امام محمد غزالی از جمله مباحث مطروحه‏‎ ‎‏در این مقاله است.‏

‏نویسنده، پس از اشاره به فلسفه اخلاقی حسد، از قول حضرت امام‏‎ ‎‏حسد را «حالتی نفسانی که صاحب آن آرزو کند سلب کمال و نعمت‏‎ ‎‏متوهمی را از غیر» تعریف می کند و پس از ذکر اقسام حسد از دیدگاه امام‏‎ ‎‏خمینی می گوید غزالی نیز چهار مرتبه برای حسد بر می شمارد، یکی آنکه‏‎ ‎‏زوال نعمت غیر خواهد، اگر چه به خودش نقل نشود، و این نوع بدترین‏‎ ‎‏حسد است. در بخش دیگری از مقاله پس از ذکر آیات و روایتی در مذمت‏‎ ‎‏حسد، به بیان عوامل و اسباب حسادت می پردازد و می گوید امام خمینی‏‎ ‎‏علت اصلی حسادت را ذلّ نفس و ضعف شخصیت می داند که بسیار نکته‏‎ ‎‏بدیعی است و غزالی ریشه اصلی حسد را عداوت می داند که به قول‏‎ ‎‏اسپینوزا که اصل حسد را نفرت می داند نزدیک است، نگارنده بعد از ذکر‏‎ ‎‏عوامل پنجگانه حسد از نظر امام به اسباب هفتگانه حسادت از دیدگاه‏‎ ‎‏غزالی می پردازد و اضافه می کند که غزالی منشأ تمام حسادتها را دوستی‏‎ ‎‏دنیا می داند.‏

‏نویسنده، پس از ذکر آثار حسادت از قبیل نابودی ایمان و فشار قبر و....‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 191

‏راه های معالجه حسد را بررسی می کند و با بیان اینکه برخی از راه ها‏‎ ‎‏رویکردی علمی دارند و برخی رویکردی عملی، در مورد رویکرد نظری‏‎ ‎‏می گوید: بیان اصلی ناظر به دقت حاسد است در احوال نفسانی خویش تا‏‎ ‎‏از این رهگذر به معرفتی نفسانی دست یابد و زشتی حسادت بر او معلوم‏‎ ‎‏گردد، و پس از نقل مطالبی از غزالی در مورد راهکار اول به رویکرد عملی‏‎ ‎‏می پردازد و می گوید نکته اساسی آن است که اجازه ندهیم تا حسد، در‏‎ ‎‏رفتار ما جلوه نماید و رفتارهایمان حسادت آمیز گردد و باید  خلاف نفس‏‎ ‎‏وسوسه گر عمل نماییم‏

‏نویسنده در پایان می نویسد: غزالی بر این نکته تأکید می ورزد که راه‏‎ ‎‏حل اساسی برطرف ساختن حسادت، از بین بردن عوامل آن است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 192