کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مقدمه‌ای بر اخلاق اجتماعی امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : اسماعیل زاده، محمد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مقدمه‌ای بر اخلاق اجتماعی امام خمینی(ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مقدمه ای بر اخلاق اجتماعی امام خمینی(ره)

محمد اسماعیل زاده

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده ابتدا در این مقاله درباره مفهوم اخلاق اجتماعی بحث و به‏‎ ‎‏تفاوت این مفهوم با آنچه که اخلاق اجتماعی از منظر امام است؛ اشاره‏‎ ‎‏می نماید.‏

‏تفاوت عمده اخلاق اجتماعی که در علوم انسانی رایج است، با اخلاق‏‎ ‎‏اجتماعی امام این است که، اخلاق اجتماعی امام دارای سایه های فلسفی و‏‎ ‎‏مبانی و اصول نظری قوی و محکمی است. اخلاق اجتماعی در منظر امام‏‎ ‎‏بر مبانی قرآنی و برهانی مبتنی است.‏

‏در ادامه، نویسنده اصول اخلاقی اجتماعی حضرت امام را مبتنی بر‏‎ ‎‏امور: تعلیم اخلاق و تهذیب نفوس؛ تبیین ابعاد اخلاق اجتماعی و‏‎ ‎‏سازگاری بین ارشاد و تعالیم نظری و اخلاق اجتماعی می داند. سپس، در‏‎ ‎‏سومین فصل از گفتار مقاله که با عنوان، «پرتویی از اخلاق اجتماعی امام»،‏‎ ‎‏آمده است، سیره اخلاق اجتماعی حضرت امام را با عنوانهای   زیر بررسی‏‎ ‎‏می نماید.‏

‏1.خودسازی شرط اخلاق اجتماعی امام.‏

‏از نظر امام شرط و اساس اخلاق اجتماعی و اصلاح کمال آن، اصلاح‏‎ ‎‏خودسازی فردی است...،‏

‏2. رافت، حلم، عفو و گذشت.‏

‏امام در سیره عملی خویش در روابط اجتماعی، فردی رئوف حلیم و با‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 178

‏گذشت بوده اند...،‏

‏3.  احیای خلق و اندیشیدن به دیگران.‏

‏امام برای احیاء و زنده کردن مردم در حیات اجتماعی خود سعی در‏‎ ‎‏احیای شخصیت دیگران داشتند و از طرف دیگر همواره در فکر دیگران و‏‎ ‎‏به ویژه مردم بوده اند.‏

‏4. اشداء علی الکفار، رحماء بینهم‏

‏امام مصداق بارزه «اشداء علی الکفار، رحماء بینهم» بوده اند؟ یعنی‏‎ ‎‏نسبت به دشمنان، سخت و نسبت به دوستان مهربان و رئوف بودند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 179