کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تربیت انسان به عنوان قطب هستی از دیدگاه امام (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : مهین موتاب، خاتم

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تربیت انسان به عنوان قطب هستی از دیدگاه امام (ره)

‏ ‏

‏ ‏

  تربیت انسان به عنوان قطب هستی از دیدگاه امام(ره)

 خاتم مهین موتاب

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله، سعی دارد تا مبانی و اصول تربیتی انسان از‏‎ ‎‏دیدگاه امام را بیان نماید. لذا، در فصل اول پس از بیان موضوع تحقیق، و‏‎ ‎‏اهمیت و هدف از آن که در دستیابی به اصول مبانی تربیت از دیدگاه امام و‏‎ ‎‏ارائه برخی راه کارهای مناسب با توجه به آنهاست؛ مفهوم لغوی تربیت،‏‎ ‎‏امکان و شکل آن را بیان می نماید، و در فصل دوم، تربیت از دیدگاه امام که‏‎ ‎‏تبدیل انسان مادی به انسان معنوی و الهی است بیان می گردد و ضرورت‏‎ ‎‏این امر با توجه به ضرورت بازگشت انسان به اصل الهی خویش، و آزادی‏‎ ‎‏از همۀ قیود تبیین می شود. سپس، مبانی انسان شناسی از نظر امام بررسی و‏‎ ‎‏بیان می شود. 1. انسان از فطرت خداجو و پاک برخودار است 2. او دارای‏‎ ‎‏عزم و اراده ای برای تغییر خود و جهان است 3. او دارای دو بُعد مادی و‏‎ ‎‏معنوی است 4. انسان فطرتا کمال جوست.‏

‏در فصل سوم نیز، برخی از آرای فلاسفه غرب به اجمال در مورد‏‎ ‎‏تربیت بیان می شود و در بخش نتیجه گیری، نتیجه می گیرد که انسان با بهره‏‎ ‎‏جویی از توان مندیهای خود، مثل عقل و اراده و نیروهای بالقوه فطرت، یا‏‎ ‎‏مسئولیت پذیری و دقت عملی، توان تربیت پذیری را در زندگی فردی و‏‎ ‎‏اجتماعی خویش دارد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 170