کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مبانی و اهداف تربیتی از منظر امام خمینی (ره) و دیگر‌ مکاتب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : نوریها، حسنعلی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مبانی و اهداف تربیتی از منظر امام خمینی (ره) و دیگر‌ مکاتب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 مبانی واهداف تربیتی از منظر امام خمینی(ره) و دیگر مکاتب

حجة الاسلام والمسلمین حسنعلی نوریها

‏ ‏

‏ ‏

‏با توجه به این که حضرت امام خمینی در زمینۀ تعلیم و تربیت، به طور‏‎ ‎‏رسمی بحث و درس نداشته اند و بدین جهت به نظر می رسد که ایشان‏‎ ‎‏دارای مکتب و یا دیدگاههای تربیتی ویژه و منحصر به فرد نمی باشند، و لی‏‎ ‎‏بالحاظ این که:‏

‏اولاً: حضرت امام پرورش یافته مکتب اسلام بود و از سرچشمه‏‎ ‎‏جوشان و زلال عرفان اسلامی سیراب شده اند.‏

‏و ثانیا:ً در بیانات و نوشته های خود به فلسفۀ تعلیم و تربیت و اهداف‏‎ ‎‏آن، عنایت ویژه داشته اند می توان به مقایسه دیدگاههای ایشان با دیگر‏‎ ‎‏مکاتب تربیتی، در زمینه های فوق پرداخت و ویژگی های مکتب تربیتی آن‏‎ ‎‏حضرت را، که در حقیقت ویژگی های تربیت اسلامی است نشان داد.‏

‏به همین دلیل در این مقاله نخست واژگان: تربیت، تربیت تزکیه و‏‎ ‎‏تطهیر، تربیت و ربوبیت، رابطۀ تعلیم و تربیت، دیدگاههای تربیتی، اصول‏‎ ‎‏تربیتی، هدف های تربیتی، مبانی و روش های تربیتی، معنا و بررسی شده و‏‎ ‎‏در ادامه سه مبنای  متفاوت تربیتی مورد مداقه قرار گرفته است.‏

‏در بخش بعدی مقاله، به مبانی تربیتی امام خمینی(ره) پرداخته شده و‏‎ ‎‏از بنیان های هر سیستم تربیتی که عبارت اند از: خدا، جهان و انسان سخن‏‎ ‎‏رفته و دیدگاه امام خمینی(ره) در مورد موضوعات فوق تبیین شده است و‏‎ ‎‏در مورد ویژگی های انسان از دیدگاه امام خمینی(ره) به برخی موارد اشاره‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 168

‏شده است که عبارت اند از:‏

‏1. انسان دارای دو جنبۀ مادی و معنوی است.‏

‏2. جسم و روح در انسان اتحاد و یگانگی دارد.‏

‏3. انسان دارای فطرت توحیدی و الهی است.‏

‏4. انسان طالب بی نهایت و کمال مطلق می باشد.‏

‏5. انسان موجودی، مسئول و انتخابگر است.‏

‏6. انسان خلیفۀ الهی است.‏

‏در ادامه، به هدف های تربیتی اسلام پرداخته شده و در بخش اهداف‏‎ ‎‏مرحله ای، به «حیات طیبه» اشاره شده است و در بخش برترین هدف‏‎ ‎‏تربیتی اسلام نیز، دیدگاه های صدر المتألهین، محمد غزالی و مهدی نراقی‏‎ ‎‏بررسی و در پایان نیز، به اهداف مرحله ای و هدف نهایی اسلام از دیدگاه‏‎ ‎‏امام خمینی(ره) پرداخته شده و بیاناتی از آن بزرگوار در زمینه های معرفت‏‎ ‎‏خدا، پرستش حق، عشق به حق و انسان کامل نقل و به طور خلاصه نتیجه‏‎ ‎‏گرفته شده است که : هدف نهایی یا برترین هدف تربیتی ازدیدگاه امام‏‎ ‎‏خمینی نائل شدن به کمال انسان است که در پرتو شناخت خداوند،‏‎ ‎‏اخلاص برای او، پرستش و سرانجام عشق راستین و شورانگیز نسبت به او‏‎ ‎‏حاصل می شود.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 169