کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
حقیقت صورت انسانی (انسان کامل)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : باختری، عبدالرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

حقیقت صورت انسانی (انسان کامل)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  حقیقت صورت انسانی (انسان کامل)

حجة الاسلام والمسلمین عبدالرضا باختری

‏ ‏

‏ ‏

‏ضرورت تبیین حقیقت صورت انسانی از آن جهت است که، با اصلاح‏‎ ‎‏انسان، عالم اصلاح می شود و با فساد او عالم فاسد می گردد.‏

‏از طرفی چون انسان محور تشکیل جامعه است، جامعه سالم نیز بدون‏‎ ‎‏اصلاح انسان شکل نخواهد گرفت، و بدیهی است که مقدمه اصلاح انسان‏‎ ‎‏نیز شناخت حقیقت او است. مقاله حاضر با این هدف به بررسی صورت‏‎ ‎‏حقیقت انسانی از نگاه امام خمینی پرداخته است.‏

‏نویسنده، بعد از تعریف انسان کامل که عبارت است «چهرۀ بالفعل همۀ‏‎ ‎‏اسمای الهی» با طرح دو فرضیه، عینیت، و تباین و آن اینکه حقیقت‏‎ ‎‏صورت انسانی عبارت است از اولین تجلی ذات که واسطه بین ذات و‏‎ ‎‏اسمای دیگر است و این حقیقت واحد به جهت تنزل و به عالم طبیعت و‏‎ ‎‏تجلی در افراد و قرار گرفتن در حجاب های گوناگون باعث فرض نظریه‏‎ ‎‏تباین شده است، می نویسد: همه تلاش امام تبیین این اسماء و نشان دادن‏‎ ‎‏وحدت آنها با انسان کامل است. مؤلف، متعقد است تباین تحقیق مؤید‏‎ ‎‏نظریه عینیت است و اینکه این حقیقت در همه افراد آن یکی است. وی، در‏‎ ‎‏پایان می نویسد: با نشان دادن چهرۀ انسان کامل، انگیزه لازم برای افراد‏‎ ‎‏برای رها شدن از حجاب ها و مشاهدۀ چهرۀ حقیقی خود که همان چهرۀ‏‎ ‎‏حق یا وجه الله است ایجاد می شود، تا انسان شناخته نشود جامعه نمونه نیز‏‎ ‎‏که بستر تکامل انسان است شکل نخواهد گرفت.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 160