کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مؤلفه‌ های خودسازی در اندیشه اخلاقی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : موسوی، سید محمدعلی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مؤلفه‌ های خودسازی در اندیشه اخلاقی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مؤلفه های خود سازی در اندیشه اخلاقی امام خمینی

حجة الاسلام  سید محمد علی موسوی

‏ ‏

‏ ‏

‏در این مقاله با اشاره به بحران معنویت در جهان حاضر، معتقد است که‏‎ ‎‏بین معنویت و تکنولوژی در جهان امروزی شکاف عمیقی وجود دارد. از‏‎ ‎‏این رو ضرورت خودسازی را در حوزه فردی و اجتماعی می طلبند. نیاز‏‎ ‎‏امروز و سازندگی اجتماعی چنین ضرورتی را می نماید که بشر به تهذیب‏‎ ‎‏در حوزۀ فردی و اجتماعی بیاندیشد.‏

‏ماهیت دگرگون جهان، جامعیت انسان، انسان به عنوان مظهر اسم خدا،‏‎ ‎‏شکوفایی نیروهای درونی، آزادی بیرونی، وصال معشوق. ویژگی هایی‏‎ ‎‏هستند که امکان خودسازی و ثفاف سازی آینه دل را برای انسان امری‏‎ ‎‏ممکن می نمایند.‏

‏اما در این میان، شناسایی رذایل اخلاقی امر مهمّی است. حب نفس که‏‎ ‎‏در بینش امام(ره) تمام گرفتاریهای از آن نشئت می گیرد. دیگری حب دنیا‏‎ ‎‏که سرآغاز تمام خطاها و بدبختی ها تلقی می شود، از ریشه های رذایل‏‎ ‎‏اخلاقی به شمار می روند. چالشهای بیرونی مانند فریب شیطانی و دوستان‏‎ ‎‏بد و نیز چالشهای درونی شامل غفلت از خود. سطحی نگری و قشرگرایی‏‎ ‎‏به عنوان موانع خود سازی در این مقاله تبیین شده اند با این حال امید و‏‎ ‎‏واقع بینی به عنوان راهبردهای خودسازی و بهار جوانی و فطرت کمال‏‎ ‎‏جوئی انسان و بی نهایت طلبی اش به عنوان بستر خودسازی و خود سازی‏‎ ‎‏همه جانبه به عنوان راهکار خودسازی قلمداد می شود.‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 156

‏این مقاله همچنین آراستگی در قلمرو کردار را با مشخصه های الف)‏‎ ‎‏تسلط بر قوای بیرونی، یعنی مهار حواس ب)کار بست گزارهای اصولی،‏‎ ‎‏یعنی اندیشیدن و عزم بر دوری از بدیها ج) عوامل نگه دارنده توبه، یعنی‏‎ ‎‏مشارطه، مراقبه. محاسبه ارزیابی می کند.‏

‏در پایان با پیوند زدن میان ماده و معنا بر اهمیت نفس و قوای نفس،‏‎ ‎‏تأکید می کند و مهار نخیّل، دعا و نیایش را رویکردهای تعدیل قوا تلقّی‏‎ ‎‏می کند و بر این باور است که با پر کردن خلأ نیازهای روحی و نیز تلاوت‏‎ ‎‏قرآن می توان بر هر بیماری روحی غلبه کرد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 157