کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
نوآوری‌ها و بدایع عرفانی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : نکوئی سامانی، مهدی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

نوآوری‌ها و بدایع عرفانی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  نوآوری ها و بدایع عرفانی امام خمینی

 مهدی نکوئی سامانی

‏ ‏

‏ ‏

‏شناخت همه جانبه امام خمینی به عنوان عارفی بی نظیر و متألّهی حکیم‏‎ ‎‏با بررسی و مطالعه اندیشه های ملکوتی و مشاهدات ونوآوری های عرفانی‏‎ ‎‏آن عارف ربانی و تطبیق و مقایسه این نظریات با آرای ارباب معرفت و‏‎ ‎‏عرفان، امکان پذیر است. از این رو مؤلّف در این مقاله بر آن است تا با‏‎ ‎‏نگاهی اجمال به برخی نو آوری ها و ابتکارات عرفانی امام(ره) شأن و‏‎ ‎‏منزلت عرفانی امام(ره) را، بهتر و بیشتر شناخته و به طالبان حقیقت و‏‎ ‎‏رهروان و سالکان الی الله بشناساند.‏

‏امام خمینی به عنوان یکی از عرفای بزرگ جهان اسلام شمرده‏‎ ‎‏می شوند. اگر چه برخی ایشان را در زمره شارحان و شاگردان مکتب‏‎ ‎‏عرفانی ابن عربی دانسته اند، ولی بررسی و تعمق درآثار و آراء عرفانی آن‏‎ ‎‏عارف بی نظیر مبین این امر است که وی نه تنها شاگرد مکتب محیی الدین‏‎ ‎‏نیست، بلکه  دارای مسلک و مشربی متعالی تر و شامخ تر در عرفان است،‏‎ ‎‏عرفانی جامع، که با عقل و وحی تناسب دارد. امام خمینی (ره) را می توان‏‎ ‎‏هم محیی الدین شمرد و هم احیاگر عرفان اسلامی و هم مبتکر و بنیان گذار‏‎ ‎‏عرفانی شیعی.‏

‏ایشان مشرب جدیدی در بین مسلکهای عرفانی بر اساس مبانی‏‎ ‎‏عرفانی شیعی ارائه نمایند. عرفان امام دارای ویژگیهای متمایز از سایر‏‎ ‎‏مکاتب عرفانی است که می توان موارد ذیل را از آن جمله بر شمرد.‏

‏1‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 151

‏. جامع نگری بین عقل و  وحی و عرفان، جمع بین شریعت و طریقت‏‎ ‎‏و حقیقت.‏

‏2. حضور عرفان امام در تمامی ابعاد حیات انسانی آن گونه که در خود‏‎ ‎‏امام عارف، جنبه های عرفانی بر سایر ابعاد علمی و شخصیتی ایشان غلبه‏‎ ‎‏داشت و در سیاست و حیات اجتماعی ایشان نیز تجلی و تبلور داشت.‏

‏3.ابتکارات کلامی و تعابیر جدید در ادبیات عرفانی ابداع کرد.‏

‏4. هدایت و دستگیری خلق، «یا سیر من الحق الی الخلق بالحق».‏

‏5. نشر حقایق و اسرار عرفانی و رواج دادن به اندیشه های عرفانی و‏‎ ‎‏احیای عرفان.‏

‏6. پایه گذاری مبانی عرفانی شیعی.‏

‏7. پیوند عرفان با سیاست و از انزوا خارج ساختن آن.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 152