کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
سیمای انسان کامل‌ از منظر عرفان ‌با تکیه بر دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : صادقی ارزگانی، محمدامین

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

سیمای انسان کامل‌ از منظر عرفان ‌با تکیه بر دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 سیمای انسان کامل ازمنظرعرفان باتکیه بردیدگاه امام خمینی

محمد امین صادقی ارزگانی

‏ ‏

‏ ‏

‏در عرفان اسلامی پس از توحید، اساسی ترین مسأله بحث «انسان کامل»‏‎ ‎‏است؛ چون اسامی اصلی عرفان اسلامی مبتنی بر این مسأله است، لذا به نظر‏‎ ‎‏می رسد شناخت انسان کامل از ضروری ترین نیازهای فکری و رفتاری‏‎ ‎‏(علمی وعملی) برای هر انسان است، چرا که انسان کامل اساس عالم‏‎ ‎‏آفرینش و جانشین خداست.‏

‏مقاله حاضر با این نگاه، به آن دسته از مباحث درباره انسان کامل‏‎ ‎‏پرداخته که در ره آورد فکری امام خمینی مورد توجه بوده است. نویسنده،‏‎ ‎‏بدین منظور ابتدا سیر تاریخی این مسأله را مورد کاوش قرار داده و معتقد‏‎ ‎‏است که این تعبیر «انسان کامل» اولین بار در قرن هفتم از سوی محیی‏‎ ‎‏الدین عربی و عطار نیشابوری مطرح گردیده است وی سپس ضرورت‏‎ ‎‏وجود انسان کامل در نظام هستی و دلایل آن را بررسی کرده و به دو مورد‏‎ ‎‏از مهم ترین دلایل آن از دیدگاه امام، که همان جریان تجلّی و ظهور و اسم‏‎ ‎‏اعظم الهی در مظهر انسان کامل و واسطه فیض بودن انسان کامل به عالم و‏‎ ‎‏آدم در نظام هستی است اشاره کرده وی در ادامه جایگاه انسان کامل در‏‎ ‎‏نظام هستی را به بحث گذاشته و می نویسد؛ تنها انسان کامل است که‏‎ ‎‏می تواند آیینه کامل و تمام نمای خداوند قرار گیرد و جامع ترین موجود‏‎ ‎‏عالم و مقصود آفرینش است و او است که نه تنها مظهر اسم اعظم، بلکه‏‎ ‎‏حقیقت عینی، آن است و ولایت و خلافت الهی در انسان کامل تجلّی‏‎ ‎


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 128

‏پیدا می کند.‏

‏از دیگر مسائل که در ره آورد عرفانی امام درباره انسان کامل مورد دقت‏‎ ‎‏است هماهنگی و تطابق وجودی انسان کامل با قرآن است. نویسنده در‏‎ ‎‏پایان راه رسیدن و سفره های  معنوی و سیر سلوک انسان کامل و مصداق‏‎ ‎‏آن را بیان کرده است.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 129