کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تأملی در روش تربیتی امر به معروف و ... از منظر امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایزدی فرد، علی اکبر

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تأملی در روش تربیتی امر به معروف و ... از منظر امام

‏ ‏

‏ ‏

  تأملی در روش تربیتی امر به معروف و...از منظر امام

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

‏ ‏

‏ ‏

‏یکی از موضوعات مهم در اخلاق و تربیت اسلامی مباحث مربوط به‏‎ ‎‏روشهای تربیتی است، و یکی از روشهای تربیت، امر به معروف و نهی از‏‎ ‎‏منکر است و اجرای صحیح این فریضه می تواند تأثیر بسزایی در رشد‏‎ ‎‏فضایل اخلاقی افراد جامعه داشته باشد.‏

‏این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که امر به معروف و نهی از‏‎ ‎‏منکر در چه صورتی می تواند به عنوان یک روش موفق نقش اصلی و‏‎ ‎‏زیبنائی در ساختار اخلاق و تربیت افراد جامعه ایفا کند. نویسنده برای‏‎ ‎‏پاسخ به سئوال فوق پس از تحریف معروف و منکر و بیان اینکه قلمرو امر‏‎ ‎‏به معروف و نهی از منکر محدود به امور عبادی نیست، بلکه شامل کلیه‏‎ ‎‏برنامه های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی جامعه‏‎ ‎‏می شود. آشنایی با چگونگی اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر را‏‎ ‎‏مورد توجه قرار می دهد و شرایط مجریان امر به معروف و نهی از منکر را‏‎ ‎‏درک صحیح موقعیت و انتخاب روش مناسب جهت اجرای امر به معروف‏‎ ‎‏و نهی از منکر و شناخت دقیق مصادیق معروف و منکر از دیدگاه امام‏‎ ‎‏خمینی می داند.‏

‏نویسنده در پایان، نمونه هایی از مصادیق معروف و منکر از منظر‏‎ ‎‏حضرت امام مثل:‏

‏اخلاص درعمل و اتکال به خدا، تزکیه و تهذیب نفس، خدمت به‏‎ ‎‏اسلام و محرومان، اعتماد به نفس، اشاعه معنویت و اقامه عدالت، انتقاد و‏‎ ‎‏انتقاد پذیری، حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف و.... را به همراه جملاتی از‏‎ ‎‏حضرت امام ذکر می کنند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 126