کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
برترین ذکر ذاکران در مشرب امام عارفان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : خلفی، مسلم

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

برترین ذکر ذاکران در مشرب امام عارفان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  برترین ذکر ذاکران در مشرب امام عارفان

مسلم خلفی

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده، با هدف تبیین مرز بین عرفان و تصوف و بیان تفاوت سلوک‏‎ ‎‏عرفانی و رفتار صوفیانه به بیان برترین ذکر از دیدگاه امام خمینی پرداخته‏‎ ‎‏است. وی، معتقد است شباهتهای فراوان بین دو تفکر (عرفان و صوفی)‏‎ ‎‏بسیاری از مشتاقان ورود در مسیر عرفان اسلامی را به اشتباه انداخته که در‏‎ ‎‏نتیجه، گرایشها و لغزشهای انحرافی را در پی داشته است.‏

‏نویسنده ابتدا، به بیان معنای ذکر و سپس به تقسیم انواع و مراتب‏‎ ‎‏چهارگانه آن در لسان اهل سلوک و تفاوت دیدگاههای امام با دیگر عرفا‏‎ ‎‏پرداخته و می نویسد از نگاه امام تمام اذکار دارای آثار خاصی هستند، حتی‏‎ ‎‏ذکر زبانی که از نگاه امام ذکر زبانی و قلبی دارای تأثیر و تأثر متقابل هستند.‏‎ ‎‏وی، درباره کامل ترین ذکرها می نویسد ضمیر اشاره بیشترین دلالت را بر‏‎ ‎‏ذات مورد اشاره دارد؛ زیرا اسماء و صفات به دلیل اشتراکشان احتمال‏‎ ‎‏اشتباه در انها بیشتر است، و در میان ضمایر غایب هم کامل ترین دلالت را‏‎ ‎‏بر ذات دارد و برترین ذکر است.‏

‏مؤلف در پایان مقاله، درباره عظمت ذکر«هو» و حقیقت و مصادیق اسم‏‎ ‎‏اعظم ار دیدگاه امام مباحثی را طرح و بررسی کرده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 125