کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مقامات معنوی در آیینه کلام امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : طلوع، معصومه

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مقامات معنوی در آیینه کلام امام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مقامات معنوی در آئینه کلام امام

معصومه طلوع

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله می کوشد محورها و مؤلفه های مربوط به عوالم سته و‏‎ ‎‏حضرات خمس را تبیین و توصیف نماید سیره و سلوک اولین مؤلفه ای‏‎ ‎‏است که مفهوم مسلک، سالک، حرکت، حال و مقام و مبدا و منتهی را به‏‎ ‎‏دنبال دارد. مسلک ار دیدگاه امام(ره) همان راه انبیای صدیقین است که در‏‎ ‎‏تفسیر سوره حمد از «صراط» (راه کسانی که به آنان نعمت داده ای) ارائه‏‎ ‎‏فرموده است. سالک، کسی است که راه خدا برای وصول به کمال طی‏‎ ‎‏می کند.، حرکت پاک نمودن دل از تعلقات مادی است تا به کمال نهایی‏‎ ‎‏برسد.‏

‏حال و مقام، کنایه از منازل و مراحلی است که حضرت امام(ره) تحت‏‎ ‎‏عنوان «اسفار» از آن یاد می کنند: مبدا و منتهی مبدا در واقع مقام اول در سیر‏‎ ‎‏و سلوک است که امام (ره) آنرا «تفکر» بیان می کند و منتهی مقصد و کمال‏‎ ‎‏نهایی  است که نگارنده بر این باور است که مقصد نهایی در دیدگاههای‏‎ ‎‏مختلف، بقا، فنا و توحید ذکر شده است. آخرین مورد بعد از مبدا و منتهی‏‎ ‎‏متوسطات هستند که بین مبدا و منتهی قرار گرفته اند.‏

‏مؤلفه دوم ابزار راه است که شامل: ریاضت و عبادت است که در حوزه‏‎ ‎‏عرفان ریاضت گوشه نشینی توأم با عبادت تلقی می شود.‏

‏سومین مؤلفه که این مقام بر آن متمرکز شده اولیات است که یقظه، عزم‏‎ ‎‏و اراده توبه و خروج از انانیت شاخصه های آن هستند. در این خصوص‏‎ ‎


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 107

‏حضرت امام یقظه را قدم اول برای سالک و عزم و اراده را قدم اول برای‏‎ ‎‏سیر و سلوک می دانند چهارم متوسطات هستند که شامل: طمأنینه، خشوع،‏‎ ‎‏خوف و رجاء است حضرت امام(ره) خوف را مظهر اسماء جلالیه وَرَجاء‏‎ ‎‏را مظهر اسم جمال حق تعالی قلمداد می کنند.‏

‏پنجم نهایات هستند آخرین مؤلفه که در بر گیرنده عصمت، فناو توحید‏‎ ‎‏است از عصمت تحت عنوان و «مقام ائمه اطهار» از فنا محو تعلقات خلقیه‏‎ ‎‏و هویات وجودی سالک و از توحید مقام آخر یا منزل سالک یاد می کنند.‏‎ ‎‏در پایان این مقاله می افزاید امام خمینی با توجه به دو نیروی عقل و نفس‏‎ ‎‏معتقد است با تقویت و عقل می توان نفس را تحت کنترل آن در آورد. و‏‎ ‎‏تأکید می کند با این روش می شود علم و عمل را به هم پیوند زد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 108