کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اخلاق و تکامل انسان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : اسماعیل زاده، محمد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اخلاق و تکامل انسان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اخلاق و تکامل انسان

محمد اسماعیل زاده

‏ ‏

‏نویسنده در مقدمه انسان را، ترکیبی از جسم و روح دانسته، موضوع‏‎ ‎‏علم اخلاق را نفس ناطقه یا همان روح می داند کتابهای اخلاقی رایج در‏‎ ‎‏فرهنگ اسلامی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:‏

‏دسته اول، آثاری است که بر مبنای اخلاق ارسطویی که عقل محور‏‎ ‎‏است؛ دسته دوّم، با عنوان اخلاق التقاطی از آن یاد شده است؛ کتابهایی‏‎ ‎‏است، که در آن محور تحلیل عقل و خدا با هم مد نظر بوده اند؛ دسته سوم،‏‎ ‎‏کتابهای اخلاق اسلامی است که در آنها محور تحلیل خداست و این اخلاق‏‎ ‎‏خدا محور است.‏

‏در فصل اول نویسنده با بیان اینکه انسانیت انسان با جنبه معنوی او که‏‎ ‎‏رنگ خدایی دارد، می باشد و با همین جنبه است که انسان معنا پیدا می کند.‏‎ ‎‏سپس، در ادامه بر خلاف بعضی از مکتبهای دیگر در مکتب اسلام انسان را‏‎ ‎‏موجودی انتخاب گر و مختار، مسئول و متعهد به اعمال و رفتار خویش‏‎ ‎‏معرفی می کند.‏

‏در فصل دوم ضمن بیان نقش ایمان به خدا در اخلاق اسلامی و‏‎ ‎‏محوریت خداوند در این نوع از اخلاق، که خداوند با دو هدایت اولیه یا‏‎ ‎‏عمومی که همه انسانها مشمول آن هستند و این هدایت از طریق آیات و‏‎ ‎‏نشانه ها صورت می گیرد و همچنین توسط هدایت ثانویه(خاص) که به‏‎ ‎‏وسیله ایمان و عمل صالح صورت می گیرد ـ که مخصوص بندگانی است‏‎ ‎


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 89

‏که به خداوند ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند. و خداوند غایت و‏‎ ‎‏هدف در اخلاق اسلامی است.‏

‏فصل سوم اختصاص به جهان شناسی دارد در نگاه اسلامی انسان‏‎ ‎‏ترکیبی است از ظاهر و باطن او در صدد سفر و گذر از ظاهر و باطن‏‎ ‎‏خویش است دنیا نیز به عنوان ظاهر عالم می بایست طی گردد و به باطن آن‏‎ ‎‏که همان آخرت است برسد.‏

‏دنیا در اخلاق اسلامی در دو معنای ممدوح و مذموم به کار رفته است.‏‎ ‎‏اگر دنیا وسیله کسب آخرت شود، ممدوح است و در غیر این صورت،‏‎ ‎‏یعنی اگر آدمی به آن دل بسته و مانع کسب مقامات در آخرت گردد مذموم‏‎ ‎‏و ملعون است.‏

‏آخرت هر انسان نیز با توجه به دنیای او معنا پیدا می کند، یعنی اگر‏‎ ‎‏انسان دنیا برایش وسیله کسب آخرت بوده آخرتش نیکو جلوه خواهد کرد‏‎ ‎‏و در غیر این صورت آخرت او نیز مانند دنیای او جهنمی خواهد بود.‏

‏در فصل آخر مقاله است (چهارم) به مسأله مهم ضمانت اجرایی در‏‎ ‎‏اخلاق اسلامی پرداخته شده است از آنجا که آخرت در جهان شناسی‏‎ ‎‏اخلاقی اسلامی جایگاه مهم و اساسی را یافته است، لذا در اخلاق اسلامی با‏‎ ‎‏انذار و تبشیر که بیشتر موکول به آخرت شده است آدمی را از عواقب سوء‏‎ ‎‏اعمال خویش در آخرت بیم داده و او را به پاداش های اعمال صالح خود‏‎ ‎‏در آخرت و عده داده اند، که این انذار و تبشیر در انسان حالت خوف و رجا‏‎ ‎‏را ایجاد می نماید.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 90