کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
عرفان پویا از دیدگاه امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : رمضانی، رضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

عرفان پویا از دیدگاه امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  عرفان پویا از دیدگاه امام خمینی(ره)

حجة الاسلام والمسلمین دکتر رضا رمضانی

‏ ‏

‏ ‏

‏عرفان از زمانی که به عنوان یک روش مطرح شد توجه محققان و‏‎ ‎‏اندیشمندان اسلامی، در حوزه عرفان را به خود جلب کرد. در این میان‏‎ ‎‏عارف جایگاهی بس وسیع در این عرصه پیدا کرد. حال چنین‏‎ ‎‏نگرشی موجب آن شد که عرفان از زوایای  مختلف مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏گیرد. آنچه که جنبه عملی عرفان را بیشتر وانمود می کند شناخت ابعاد‏‎ ‎‏عرفانی عارفان است. برای این منظور مقاله درصدد است به بعضی از ابعاد‏‎ ‎‏عرفانی  حضرت امام که عارف وارسته بود بپردازد.‏

‏نویسنده، ضمن ارائه تعریفهای متعددی از عرفان از دیدگاه عرفا به‏‎ ‎‏تعریف عرفان از دیدگاه حضرت امام(ره) می پردازد که ایشان معتقد است‏‎ ‎‏عرفان عبارت است از معرفت خدا و شئون ذاتی و تجلیات آسمانی و‏‎ ‎‏افعالی او در حضرت علمیه و غیبیه با یک نوع مشاهده حضوری. و نیز علم‏‎ ‎‏حضوری داشتن به کیفیت صفاتی و مراودات و نتایج الهی در حضرات‏‎ ‎‏اسمائی و اعیانی.‏

‏بنابراین، راه وصول منحصر به معرفت حضوری و شهودی است و آن‏‎ ‎‏بدون تجلّی حق تعالی بر انسان ممکن نخواهد بود.‏

‏مقاله با اشاره به مرز میان فلسفه، و عرفان که در فلسفۀ شناخت‏‎ ‎‏حصولی و در عرفان حضوری و شهودی است، به بررسی  مرز میان عرفان‏‎ ‎‏و فقه و شریعت می پردازد و بر این باور است که عرفان، فقه و شریعت‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 85

‏پیوندی ناگسستنی دارند که حضرت امام کیفیت قوا و احکام را شرط‏‎ ‎‏اساسی در سلوک عرفانی می دانستند.‏

‏در پایان ضمن بیان نقدهای چهارگانه سیر و سلوک از دیدگاه امام‏‎ ‎‏خمینی(ره) معتقد است که امام توانست مجموعه شریعت، طریقت، و‏‎ ‎‏حقیقت، را یکجا با هم سازش دهد.‏

‏و سیاست و عرفان را در هم آمیزد تا با حضور در متن جامعه برای‏‎ ‎‏هدایت و تدبیر عموم چاره ای بیاندیشد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 86