کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
نگاهی ویژه به غیبت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : شریعتمداری جزائری، سید نورالدین

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

نگاهی ویژه به غیبت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نگاهی ویژه به غیبت

حجة الاسلام والمسلمین سید نورالدین شریعتمداری جزائری

‏ ‏

‏ ‏

‏در این نوشتار تلاش بر آن است که نگاه ویژه امام خمینی در موضوع‏‎ ‎‏غیبت و مباحث مرتبط به آن بیان شود و از آوردن دیدگاههای عمومی و‏‎ ‎‏مشترک فقها و علمای اخلاقی پرهیز شود.‏

‏یکی از ارزشهای اجتماعی که خداوند با فرمان دادن به آن آزادی‏‎ ‎‏انسانها را در آشکار نمودن عیوب دیگران در بند کشیده است ممنوع کردن‏‎ ‎‏غیبت است. امام خمینی در ارتباط به آن می فرمایند:«آشکار نمودن گناهان‏‎ ‎‏و زشتیها از گناهان و کارهای زشتی است که به کسی اذن به آن داده نشده و‏‎ ‎‏حقی است که قابل اسقاط نیست» و خداوند خبرگیری و خبررسانی را‏‎ ‎‏ممنوع ساخته و آن را همانند خوردن گوشت مردار برادر دانسته است. و‏‎ ‎‏امام در ارتباط به آن می گوید طبع انسان از این کار نفرت دارد و این منع‏‎ ‎‏ارشاد به حکم عقل است.‏

‏و سخت ترین عذاب برای کسانی است که با شایعه پراکنی با گفتارهای‏‎ ‎‏بی مسئولیت خود، مردم را به فساد می کشانند و امام در این ارتباط‏‎ ‎‏می گوید: غیبت ملازم است با شایع شدن زشتی های  پس از گناهان کبیره‏‎ ‎‏است. اهل لغت، فقها و علمای اخلاق برای غیبت معنایی را آورده اند و در‏‎ ‎‏آن ناخوش آمدن غیبت شده را لازم دانسته اند و بر این معنا ادّعای اجماع‏‎ ‎‏نموده اند ولی امام خمینی(ره) در معنای غیبت کراهت وناخوش بودن غیبت‏‎ ‎‏شده را. لازم ندانسته و برای اثبات این مبنا به کلمات اهل لغت و روایات‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 81

‏استدلال کرده است.‏

‏مشهور از اهل لغت و فقها تفاوت میان غیبت و بهتان را چنین آورده اند‏‎ ‎‏صفت زشتی که در غیاب کسی گفته می شود اگر در او باشد، غیبت است و‏‎ ‎‏اگر در او نباشد بهتان است.از نظر امام بین غیبت و بهتان عموم من وجه‏‎ ‎‏است غیبت بدگوئی در غیاب مؤمن است خواه کار زشت در او باشد یا‏‎ ‎‏نباشد و بهتان افترا بر اوست خواه حاضر باشد یا نباشد‏‎[1]‎‏ و برای اثبات این‏‎ ‎‏تفاوت ادله وشواهدی ارایه داده است.‏

‏گذشته از این یکی از ویژگیهای امام پرهیز دادن از غیبت است در‏‎ ‎‏مواردی که حائز است مانند تظاهر به فسق، تظلّم مظلوم، مواردی که در‏‎ ‎‏آشکار سازی عیوب دیگران مصلحت باشد. امام در این موارد گفته است‏‎ ‎‏بهتر است غیبت نکند و از مکائد نفس ایمن نباشد و باید ملاحظه کند که‏‎ ‎‏داعی نفسانی در این غیبت داعی شرعی و الهی است یا داعی شیطانی و‏‎ ‎‏محرک نفسانی و از اعراض مردم بدون قصد صحیح اعراض کند هر چند‏‎ ‎‏در مواردی که غیبت جائز است گاهی واجب می شود و لیکن باید نیت را از‏‎ ‎‏هوای نفس و پیروی از شیطان پاک نماید و در پایان می خواهد همان طور‏‎ ‎‏که تفحّص از عیوب مردم می کند مقداری از عیوب خود نیز تفحص نماید‏‎ ‎‏و زشت است که انسان از هزاران عیب خود غافل باشدو به عیوب دیگران‏‎ ‎‏بپردازد و هیچ عیبی بالاتر از آن نیست که انسان عیب خود را نفهمد و از آن‏‎ ‎‏غافل باشد و به عیوب دیگران بپردازد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 82

  • .  امام خمینی،المکاسب المحرمه، ج 1، ص 257.