کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
برخی از ویژگی‌های عرفان امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : عمیق، محسن

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

برخی از ویژگی‌های عرفان امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

  برخی از ویژگیهای عرفان امام خمینی قدس سره الشریف

محسن عمیق

‏ ‏

‏ ‏

‏بعد عرفان و مشرب سیر سلوک امام خمینی(ره) یکی از ابعاد‏‎ ‎‏شخصیت جامع و کامل امام است که زندگی سراسر پرمیمون و با برکت او‏‎ ‎‏را، در برگرفته است. در سایه این رویکرد عرفانی بود که حضرت امام به‏‎ ‎‏تحریر مبانی نظری عرفان در صحیفه های عرفانی چون شرح دعای سحر،‏‎ ‎‏تعلیقه بر شرح حدیث رأس الجالوت، مصباح الهدایه الی الخلافة و الولایة،‏‎ ‎‏تعلیقه بر فصوص الحکم و مصباح الانس و سرّ الصلاه، آداب الصلاه، و‏‎ ‎‏شرح چهل حدیث، همت گماشتند و از اساتید بزرگ عرفان و اخلاق‏‎ ‎‏همچون میرزا محمد علی شاه آبادی و میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و آیت‏‎ ‎‏الله شیخ محمدرضا اصفهانی بهره ها برده است.‏

‏نظر به اینکه امام منشا اصلی عرفان و تصوف را در درون اسلام‏‎ ‎‏می دانستند و قرآن اصل و اساس آموزه های عرفانی است، بدون تردید‏‎ ‎‏تمامیت آنچه که به عنوان میراث تصوف اسلامی شناخته شده است در‏‎ ‎‏اندیشه حضرت امام(ره) همگرایی و پیوند با قرآن و سنت را در بر‏‎ ‎‏نمی گیرد و با توجه به فراز و نشیبهای زیادی که تصوف داشته است امام‏‎ ‎‏نیز، مواضع مختلفی را در قبال تصوف ابراز داشته اند، توجه به نکات مثبت‏‎ ‎‏و سازنده عرفانی فرهنگ تصوف دارند و در صدد بیان اهداف عرفان‏‎ ‎‏می باشند به مخالفت با تنگ نظری های برخی از متکلمان و فیلسوفان‏‎ ‎‏برخواسته و سالکان طریق حق را از لغزشهای شبهات متکلمان و وهمیات‏‎ ‎‏متفلسفین بر حذر می دارند، ولی در عین حال امام(ره) از نکات منفی و‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 78

‏مخرب صوفیان اغماض نکرده و همواره به نقد آنها پرداخته است.‏

‏ویژگیهای عرفان حضرت امام(ره) نیز به عقیده مؤلف عبارتند از:‏

‏الف ـ  عرفان حماسی: امام(ره) در عین آنکه احساس و عاطفه چونان‏‎ ‎‏عاشق را دل باخته داشت و دلش آکنده از عشق و محبت بود صلابت و‏‎ ‎‏استواری و اراده و توانمندی یک سردار و فرمانده شجاع و دلاور رزم را‏‎ ‎‏هم داشت او آئینه ای بود که حماسه های نبوی و علوی را در عصر ما نمایان‏‎ ‎‏ساخت و فرهنگ شهادت را که روح عرفان است زنده کرد.‏

‏ب) پیوند جوهره عرفان با جوهره فقاهت: یکی از موارد مهم اختلاف‏‎ ‎‏میان عرفاء و غیر عرفا به ویژه فقها، نظر خاص عرفا درباره شریعت،‏‎ ‎‏طریقت، حقیقت است ولی امام(ره) با استناد به آیه 66 سوره مائده معتقد‏‎ ‎‏بودند که نیل به معرفت و باطن جز از راه ظاهر و شریعت نیست. و ضمن‏‎ ‎‏بیان مراتب ثلاثه علم تأکید فرموده اند که طالبان مسافرت آخرت و صراط‏‎ ‎‏مستقیم انسانیت که در هر یک از مراتب ثلاثه با کمال دقت و مواظبت‏‎ ‎‏توجه و مراقبت داشته باشند.‏

‏ج) پیراستگی از شطحیات و بدعتها، با تحقیق و تفحص در آثار علمی و‏‎ ‎‏عملی امام(ره) معلوم می شود که عرفان امام(ره) از بدعتهایی که در تصوف‏‎ ‎‏ایجاد شده و هیچ گونه مدرکی بر صحت آنها از جانب دین وجود ندارد به‏‎ ‎‏دور بوده است و ایشان سطح گویان را تخطئه کرده و از تجلیات شیطانی‏‎ ‎‏می دانستند.‏

‏د)آمیختگی عقلانیت حکمی و شهود گرایی عرفانی: امام(ره) از جمله‏‎ ‎‏عارفانی بودند که به حوزه عقل بها دادند و سعی در آمیزش بین عقلانیت‏‎ ‎‏حکمی و شهود عرفانی داشتند و معتقد بودند که برای شناخت اشیاء باید‏‎ ‎‏بین فلسفه مشّاء و اشراق و عرفان جمع نمود. در عرفان امام عقلانیت و‏‎ ‎‏برهان نقش بسزائی دارد و حوزه معارف را حق طلق عقول می داند، ولی در‏‎ ‎‏عین حال معتقد بودند که خط عقل همان اعتقاد جازم برهانی است و این‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 79

‏اصل برهانی اگر با مجاهدت و تلقین به قلب نرسد، فائده و اثرش‏‎ ‎‏ناچیز است.‏

‏ش) خدامداری و خلق داری: عزلت یکی از مشترکات بیشتر مکاتب‏‎ ‎‏عرفانی است و معمولا در ارتکازات اولیه ذهنیه از معنای عرفان و تصوف،‏‎ ‎‏عزلت و گوشه نشینی و مردم گریزی و ترک دنیا همراه است، اما در این‏‎ ‎‏میان ویژگی خاص امام(ره) این بوده که در عین اوج عرفانی خود و وصال‏‎ ‎‏با حق هیچ وقت در ستیز و گریز از خلق نبودند و خدمت به خلق را عبادتی‏‎ ‎‏بزرگ و عین سلوک و طی طریق حقیقت می انگاشتند، زیرا که در اندیشه‏‎ ‎‏عرفانی او خلق از خالق جدا نیست و با نگاه تجلی حق به خلق الله رنگ و‏‎ ‎‏صبغه خدایی بخشیدند.‏

‏ط) تولی در عرفان امام(ره): صوفیان مدعی محبت مفرط بحق و عشق‏‎ ‎‏بهمان حقیقت واحد می باشند، پس به مقتضای این مشرب به همه چیز‏‎ ‎‏عالم عشق می ورزند و مرام آنها صلح کل است، اما در اندیشه عرفانی امام‏‎ ‎‏نظام هستی بر اصل ولایت می چرخد و اگر عالم طبعیت  را جاذبه‏‎ ‎‏عمومی اداره می کند جان هستی را عشق و محبت به ولایت پیامبر و اهل‏‎ ‎‏بیت علیهم السلام اداره می کند.‏

‏و) تعالی عرفان امام(ره): علوم ذوقی الهی که برای اهل الله حاصل‏‎ ‎‏می شود به تناسب اختلاف قوای آنان متفاوت است و نظریه انسان کامل‏‎ ‎‏امام نشان از پویایی و تعالی عرفان امام دارد به نظر امام، انسان کامل مرآت‏‎ ‎‏کامل خداوند است و این مطلب نشانگر آن است که مراتب ایستایی نیست‏‎ ‎‏و بر اساس چنین نظری، امام مقام ولایت مطلقه انسان کامل را اثبات کرده و‏‎ ‎‏پهنای ولایت را توسعه دادند و بیان داشتند که چنین ولایتی بروی هر کسی‏‎ ‎‏باز است و زمینه را برای تولی دین و دنیا از سوی صالحان و کملین فراهم‏‎ ‎‏ساختند و از این دید جهان شمولی نظریه ولایت مطلقه فقیه را‏‎ ‎‏مطرح ساختند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 80