کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اسلام ناب در پرتو عرفان ناب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : مرادی، علی اصغر

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اسلام ناب در پرتو عرفان ناب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 اسلام ناب در پرتو عرفان ناب 

حجة الاسلام علی اصغر مرادی

‏ ‏

‏ ‏

‏گر چه عرفان مصطلح به جهان بینی دینی خاصی اطلاق می گردد. که‏‎ ‎‏ارتباط انسان را با خدا از راه شهود و تجربه باطن جایز و ممکن الوصول‏‎ ‎‏می سازد ولی عرفان از منظر امام راحل از گستره وسیع تر برخوردار بوده و‏‎ ‎‏به راهی در جهت رسیدن به حقیقت تعریف شده به گونه ای که هم حقیقت‏‎ ‎‏را بیان کند و هم راه آن را نشان دهد. و راهها گر چه زیادند ولی همگی از‏‎ ‎‏حقیقت واحدی پرده بر می دارند «الطرق الی الله بعدد انفاس الخلائق»‏‎ ‎‏عرفان شناختی است به حضرت حق و اسماء و صفات او و فانی  ساختن‏‎ ‎‏انیّت خویش در حقیقت مطلق او و رسیدن به بقا و جاودانگی که تنها از‏‎ ‎‏طریق شهود حاصل می گردد. او نیز مانند محیی الدین بن عربی معتقد است‏‎ ‎‏عارف به آن چه دست یازد، عین واقع حقیقت است ما این تعریف‏‎ ‎‏را«عرفان ناب» نامیده ایم.‏

‏ولی امام در نقش یک احیاگر، عرفان ناب را بار دیگر به جهانیان معرفی‏‎ ‎‏و عارف را در چهره مسلمانی به تصویر کشید که به کمال رسیده و به‏‎ ‎‏حقیقت راه یافته. از این رو حرکت، پیام، شور و عشق، شعر، فقه و حتی‏‎ ‎‏انقلاب امام همه و همه از عرفان او سرچشمه گرفته است و در عین حال‏‎ ‎‏هرگز نخو است خودش را از چارچوب شریعت خارج سازد. او التزام به‏‎ ‎‏موازین شرع را مقدمه ای برای طریقت شمرده و آن را جز با ریاضت‏‎ ‎‏صحیح و لازم یافتنی نمی داند.‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 69

‏امام علاوه بر دارا بودن ویژگی های عارفان کمّل به آنها بسنده نکرد و به‏‎ ‎‏طرز هنرمندانه ای توانست عرفان و سلوک را از کوچه های تنگ کشکول‏‎ ‎‏بدستان و مردم گریزانِ عارف نمایان و مدعیان عرفان نجات دهد. و درِ‏‎ ‎‏میخانه را به روی پیروان حق بگشاید و این حاکی از روح حماسی عرفان‏‎ ‎‏امام است، همان طوری که عشق را از تاریکخانه ادیبان کوته نظر و تمامیت‏‎ ‎‏خواه رهایی داده و به مردم عادی، دور از تشریفات صوری، معرفی کند. او‏‎ ‎‏در تعبیر عارفانه ای دعا را قرآن صاعد نام نهاد که ره توشه ای معنوی در‏‎ ‎‏جهت هدایت سالکان است. همان گونه که حاکمیت اعتبار فقیه را به عنوان‏‎ ‎‏یک مقام اعتباری تلقی نکرده بلکه آن را وظیفه ای مهم و سنگین دانسته‏‎ ‎‏است. در نگاه عارف دل سوخته ما اقتصاد، سیاست، حقوق اخلاق،‏‎ ‎‏فرهنگ و.... همه و همه عین دین و دیانت جلوه گر بود. و تنها فقیهی بوده‏‎ ‎‏که در جهان معاصر حکومت اسلامی را در قالب فلسفه سیاسی تئوریزه‏‎ ‎‏کرده و از مقام تئوری به مقام عمل آورد.‏

‏امام خمینی در عین انقطاع از خلق و پیوستن به حق خدمت به مردم را‏‎ ‎‏سر لوحه کار خویش قرار داده و تمام زندگی و عمر شریفش را صرف‏‎ ‎‏رهایی مردم از زیر بارگران شکنجه و خفقان کرده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 70