کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
حب دنیا از منظر امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : خالقی، رحمت الله

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

حب دنیا از منظر امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مقاله حب دنیا از منظر امام خمینی(ره)

حجة الاسلام رحمت الله خالقی

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله ازیک مقدمه و سه فصل و نتیجه گیری تشکیل شده است در‏‎ ‎‏مقدمه، نمونه هایی از آیات و روایات در ارتباط با دنیا آورده شده است.‏

‏در فصل اول، تعریف دنیا و سرچشمه های دنیا پرستی و عوامل آن،‏‎ ‎‏مانند عشق مادری، عشق به کمال مطلق، حب نفس، حب بقا، سلطنت‏‎ ‎‏شیطان بر باطن آدمی، لمس نتیجه کارهای دنیا، و نیز اثرات نامطلوب‏‎ ‎‏دوستی دنیا در دل و زیانهای دلبستگی به آن، مانند: ترس از مرگ، بازداشتن‏‎ ‎‏از بندگی خدا، ضعیف کردن اراده آدمی، نابود کردن ایمان آدمی، آشفتگی‏‎ ‎‏خیال و پریشانی خاطر، جلوگیری از حضور قلب در عبادات، زیاد کردن‏‎ ‎‏فاصله دل و حق و انسان و آخرت، ایجاد فقر و ذلت در ظاهر و باطن، بیان‏‎ ‎‏شده و درمورد هر یک از عنوانهای فوق توضیحاتی داده شد و سپس به‏‎ ‎‏راههای رهایی از دلبستگیها پرداخته شده است که خلاصه آن چنین است:‏‎ ‎‏برخی عبرت گرفتن از سرگذشت دنیا پرستان،  و برخی دیگر یادآوری‏‎ ‎‏مرگ را سبب رهایی از دلبستگی به دنیا دانسته اند، ولی حضرت امام دو راه‏‎ ‎‏علمی و عملی نشان داده اند : راه علمی، یعنی پرداختن به سود و زیان دنیا‏‎ ‎‏دوستی و مقایسه آن دو؛ که اگر کسی چنین کند، دوستی  دنیا از دل او بیرون‏‎ ‎‏می رود. راه عملی که خود به دو بخش تقسیم می شود: 1.حرکت در جهت‏‎ ‎‏مخالف آنچه که لازمه حب دنیاست 2.الهی کردن دل.برای الهی کردن دل‏‎ ‎‏نیز سه روش بیان شده است: الف) اندیشه در نعمت ها؛ ب) پرستش‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 65

‏پیوسته؛ ج) درخواست از خدا.‏

‏در فصل دوم، به موضوعات زیر پرداخته شده است: 1. فرق انبیا و اولیا‏‎ ‎‏با دیگران در برخورد با دنیا حضرت امام تفاوت اصلی را در نوع نگرش‏‎ ‎‏آنان به دنیا می داند. محروم بودن برخی از دنیا که حضرت امام آن را‏‎ ‎‏برای خیر و صلاح می داند؛ چون سبب دل کندن از دنیا می شود.‏

‏در فصل سوم به برخی از ویژگیهای دنیا پرداخته شده است؛ 1. هیچ‏‎ ‎‏اندازه ای از دنیا آدمی را سیر و سیراب و قانع و خشنود نمی کند، و شیفته‏‎ ‎‏دنیا تا پایان عمر به آرامش نمی رسد. که خلاصه ای از آن چنین است؛‏‎ ‎‏2.تفاوت نعمت های دنیا و آخرت؛ در دنیا نعمت و عذاب خالص و کامل‏‎ ‎‏نمی باشد. 3. به نظر امام خمینی دنیا به دلیل کاستی و ضعفی که دارد،‏‎ ‎‏نمی تواند جای ثواب و عقاب باشد 4. بی فایده بودن لذتهای‏‎ ‎‏دنیا5.ناسازگاری دنیا با فضایل معنوی؛ 6.برخی مثل های زده شده برای‏‎ ‎‏دنیا؛ 7.نتیجه شناخت دنیا.‏

‏در بخش پایانی، نتایج زیر برای شناخت دنیا ذکر شده است: 1 ـ کم‏‎ ‎‏توجهی به دنیا؛ 2 ـ ایجاد بی نیازی در دل؛ 3 ـ ناچیز شمردن زخارف دنیا؛‏‎ ‎‏4 ـ توجه به آخرت؛ 5 ـ کارهای دنیا در نظر انسان کوچک و آسان می شود؛‏‎ ‎‏6 ـ دنیا را محل عبور خود می داند؛ 7 ـ دنیا را محل تجارت و جای تربیت‏‎ ‎‏خود می داند؛ 8 ـ به خوشی و سختی دنیا بی اعتماد می شود؛ 9 ـ نیاز او به‏‎ ‎‏امور دنیا و اهل آن کم می شود.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 66