کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
حقیقت اسم اعظم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : جعفری، محمدعیسی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

حقیقت اسم اعظم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  حقیقت اسم اعظم 

محمد عیسی جعفری 

‏ ‏

‏ ‏

‏این نوشتار، با تبیین مراتب و شئون متفاوت اسم اعظم، بر آن است که‏‎ ‎‏حقیقت آن را از دیدگاه امام خمینی بررسی کند. برای این منظور در سه‏‎ ‎‏بخش این مباحث ارائه می شود: بخش اول مربوط به بحثهای نظری است‏‎ ‎‏که خواننده؛ با ملاحظه این بحثها در خواهد یافت که در نزد عرفا الفاظ‏‎ ‎‏«اسماء» اسم نیستند عینیت اسم بامسمی در حیطه الفاظ اسماء قرار‏‎ ‎‏نمی گیرد، بلکه به حقیقت اسماء مربوط می شود که همان ذات یا صفت‏‎ ‎‏معین است که با تجلی خاص می باشد و برگشت همه این اسماء به همان‏‎ ‎‏ذات واحده است و همین ذات است که در همه اسماء مساوی و‏‎ ‎‏جاری است.‏

‏امام خمینی در تفسیر سوره حمد به این نکته تأکید دارد که همه چیز‏‎ ‎‏اسم الله، حق است و اسم در مسمای خود فانی است، نویسنده، با تقسیم‏‎ ‎‏اسماء ذات، صفات و افعال، معیار تقسیم اسماءرا از نظر امام جلب شاهدان‏‎ ‎‏اسباب مشاهده و تجلیات به قلوب ارباب قلوب قلمداد می کند. بنابراین،‏‎ ‎‏علامتی است که واجد همه کمالات حق تعالی  است.‏

‏در بخش دوم این مقاله شاهد این موضوع هستیم که امام خمینی اسم‏‎ ‎‏اعظم را به حسب تکوین که دارای مراحل و مراتب مختلفی  است تبیین‏‎ ‎‏می نمایند که مربوط به حقیقت غیبی است که جز ذات حق تعالی هیچ کس‏‎ ‎‏از آن آگاهی ندارد، بخش پایانی پژوهش اسم اعظم را به حسب تشریع،‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 58

‏یعنی در مرتبه الفاظ و عبادات بررسی می کند در این خصوص امام خمینی‏‎ ‎‏معتقد است جز عده قلیلی که از زمره اولیای الهی هستند به آن علم ندارند.‏‎ ‎‏اسم اعظم خدای تعالی آن است که افتتاح آن «الله» و اختتام آن (او) «هو»‏‎ ‎‏است که حروفش نقطه ندارد.‏

‏به این ترتیب در پایان مقاله بر وجه تعلیم پذیری اسم اعظم با اشاره به‏‎ ‎‏روایات مختلف تأکید می کند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 59