کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
ولایت تکوینی و تشریعی از نظر امام (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : هاشمی، سید محمدتقی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

ولایت تکوینی و تشریعی از نظر امام (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  ولایت تکوینی و تشریعی از نظر امام(ره)

حجة الاسلام سید محمد تقی هاشمی

‏ ‏

‏ ‏

‏مطالبی که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته شده به اختصار‏‎ ‎‏عبارت اند از:‏

‏1 ـ پرهیز از غلوّ و شرک و هرگونه مطلبی که انسان را در ورطه ضلالت‏‎ ‎‏اندازد، که هیچ مصیبتی از این بدتر نیست!‏

‏2 ـ اگر عین ثابت انسان کامل، که عبارت از وجود خواجه کائنات است‏‎ ‎‏نبود، هیچ یک از اعیان، در عالم ظهور راه نمی یافت و درهای رحمت الهی‏‎ ‎‏باز نمی شد.‏

‏3 ـ قول به استقلال غیر خدا در امر خلق از اماته و احیاء و تدبیر امور‏‎ ‎‏کائنات کلاً یا جزأً در ولایت تکونیّه مستقله، باطل است.‏

‏4 ـ همان طور که تصرف و ولایت و اعطای قدرت بر تصرف از طرف‏‎ ‎‏قادر متعال جایز است، همین تصرف به واسطه علوم اکتسابی و تعلیم خدا‏‎ ‎‏و علوم لدنی، به اسباب و سبب به گونه کلی یا به طور جزیی امکان پذیر‏‎ ‎‏است.‏

‏5 ـ ولایت و قدرت تصرف در عالم گاه به این صورت است که خداوند‏‎ ‎‏اشیاء را تکوینا فرمان بر و مطیع او قرار دهد. مانند نرم شدن آهن برای‏‎ ‎‏حضرت داوود(ع) که واقع شده و درست است و شکی در آن نیست.‏

‏6 ـ دارا بودن منصب اداره کائنات، به گونه ای  غیر مستقل و طبق‏‎ ‎‏مقتضی قضا و قدر الهی، به عنوان مأموریت و وظیفه ای از جانب خدا و‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 52

‏عامل اراده حق و واسطه بودن ـ  مانند ملائکه مقسمات و مدّبرات ـ منافی‏‎ ‎‏توحید نیست و اختلالی بر این عقیده وارد نمی شود.‏

‏7 ـ گرچه این مطلب را بعضی از بزرگان مُنافی آیات قرآن و احادیث‏‎ ‎‏دانسته اند و از پذیرفتن آن خودداری می کنند و می فرمایند ثبوت این مطلب‏‎ ‎‏در حق پیامبر و ولی نیاز به دلیل قاطع و روشن دارد که قرینه بر صرف آیات‏‎ ‎‏از ظواهرشان باشد. البته، همین محقق مذکور به طور موجبۀ جزئیه این‏‎ ‎‏مقام را برای ملائکه و بشر ثابت می داند و شکی ندارد.‏

‏8 ـ معجزاتی که به وسیله انبیاء و اولیاء اظهار می شود، بعضا فعل بدون‏‎ ‎‏واسطه خداوند است مانند قرآن و برخی هم فعل پیامبر و یا وصی است.‏

‏9 ـ  ولایت شخص برنفس خود و آنچه مسخر اوست.‏

‏10 ـ  علت فاعلی تنها اراده خداست، در عالم آفرینش پیامبر و ائمه‏‎ ‎‏واسطه فیض هستند.‏

‏11 ـ  اعتقاد به اینکه تکوینا وجود امام و مقام او در عالم به منزله قلب‏‎ ‎‏در وجود انسان و مانند هسته مرکزی در اتم است از باب تشبیه و انس ما به‏‎ ‎‏عالم طبیعت است و گرنه نقش پیامبر ائمه در تربیت و رساندن فیض الهی‏‎ ‎‏به سایر ممکنات بقاء فعلیت و رشد و کمال غیر قابل درک است دیگر غلو‏‎ ‎‏و شرک و تفویض در کار نیست و احادیث معتبر دال بر آن است.‏

‏12 ـ  پیامبر و امام مجاری فیض خدایند و به همین معنا علت غایی‏‎ ‎‏آفرینش هستند به طفیل وجود مبارک آنها عالم آفریده شده و فیض وجود‏‎ ‎‏آنها به تمام کائنات می رسد.‏

‏13 ـ  پیامبر و امام مجاری فیض هستند به این معنا که ارادۀ الهی بر آن‏‎ ‎‏قرار گرفته تا فیض خود را طبق تقدیرات و مشیت خود از این مجاری که‏‎ ‎‏مأمور، بلکه فطرةً، البته نه به حد الجاء، که به رساندن فیض به خلائق‏‎ ‎‏عالم باشند.‏

‏14 ـ  خلق مجردات و ارواح مادیات و اجسام از عدم بحسب ظواهر‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 53

‏آیات و روایات یا واسطه و بلاواسط فعل خاص قادر متعال است. فاعل و‏‎ ‎‏علت، خود اوست و ذات بی زوال او اطلاق علت به معنای خالق و مؤثر‏‎ ‎‏است و در وجود، جز او جایز نیست و استعمال این گونه الفاظ و به کار‏‎ ‎‏بردن این گونه مفاهیم برای غیر خدا خطاست.‏

‏15 ـ  ولایت بر تشریع و جعل احکام در تمام شئون و کلیه نظامات عالم‏‎ ‎‏علوی  و سفلی، جن و انس و ملائک مختص ذات ذوالجلال است و کسی‏‎ ‎‏غیر او را نشاید.‏

‏16 ـ  تفویض مطلق امر دین به پیامبر و امام که به طور کامل و بدون‏‎ ‎‏وحی و الهام به جعل احکام می پردازد مطلبی باطل است کسی که قرآن‏‎ ‎‏می گوید (و ماینطق عن الهوی ان هو الاوحی یوحی).‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 54