کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
انسان کامل از نگاه امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : محمدیان، عباس

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

انسان کامل از نگاه امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  انسان کامل از نگاه امام خمینی(ره)

دکتر عباس محمدیان

‏ ‏

‏ ‏

‏از نظرگاه عارفان، انسان کامل، انسانی است که به خدا می رسد و مظهر‏‎ ‎‏کامل همه نامها و صفات حق می شود. تعبیر انسان کامل در قرآن و سنت به‏‎ ‎‏کار نرفته و به جای آن از تعبیر مسلمان کامل و مؤمن کامل استفاده شده‏‎ ‎‏است، یعنی انسانی که در مسیر دین و ایمان به کمال رسیده است. در این‏‎ ‎‏مقاله بحث صورت انسان کامل و جایگاه او در عالم آفرینش و ارتباطش با‏‎ ‎‏سایر موجودات و مباحث مرتبط با آن از دیدگاه امام و تناسب و اجمال از‏‎ ‎‏بحث سیرت انسان کامل سخن به میان آمده است.‏

‏از جمله عنوانهایی که در این نوشته بدان پرداخته شده عبارت اند از:‏

‏ـ  انسان کامل، جلوه اسم «الله»‏

‏ـ عقل اول، تجلی عین ثابت انسان کامل.‏

‏ـ انسان کامل آینه تمام نمای اسما و صفات ـ ولایت حقیقیه محمدیه.‏

‏ـ اتحاد نور وجودی پیامبر(ص) واهل بیت(ع)‏

‏ـ وحدت قرآن تدوینی و انفسی‏

‏ـ انسان کامل واسطه فیض و انسان عالم صغیر‏

‏در این مقاله به تناسب، بحث بیشتری پیرامون نمونه تمام و حقیقی‏‎ ‎‏انسان کامل یعنی پیامبر اکرم(ص) و سایر معصومین ـ علیهم السلام ـ شده‏‎ ‎‏است بدین معنا که انسان کامل، تطبیق شده با وجود نازنین آن بزرگواران، و‏‎ ‎‏همچنین مطالب ارزشمندی بیان شده است که به صورت گذرا بدان‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 49

‏اشاره می شود:‏

‏ـ انسان کامل یعنی جان جهان و قلب تنیده هستی. انسان کامل مغز عالم‏‎ ‎‏وجود است.‏

‏ـ انسان روح اعظم است و عالم هستی جلوه و جسم او.‏

‏ـ موجودات ظاهر هستند و انسان کامل باطن آنها.‏

‏ـ انسان کامل، حقیقه الحقایق و روح الارواح، صورت همه صورت ها و‏‎ ‎‏ماده المواد و جامع جمیع مراتب کمال است که صفات جمال و جلال در‏‎ ‎‏او مخفی اند.‏

‏و در ادامه مقامات انسان کامل به اعتبارات مختلفه بیان شده است و در‏‎ ‎‏پایان اینکه:‏

‏انسان برترین موجود آفرینش و شگفت انگیزترین مخلوقی است که پا‏‎ ‎‏به عرصه وجود نهاده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 50