کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
وحی و نبوت و رهبانیت عرفانی امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : قدردان قراملکی، محمدحسن

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

وحی و نبوت و رهبانیت عرفانی امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  وحی و نبوت و رهبانیت عرفانی امام خمینی(ره)

حجة الاسلام و المسلمین محمد حسن قدردان قرا ملکی

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله در صدد روشن کردن چگونگی حقیقت وحی است، و‏‎ ‎‏نویسنده پس از بیان معنای لغوی وحی به طرح نظریات مختلف و تفسیر‏‎ ‎‏حقیقت وحی  پرداخته و نظریه فلاسفه متأله که نبوت به کمال قوای‏‎ ‎‏سه گانه تفسیر می کنند و می گویند نفس نبوی در اثر تکامل به عالم عقول‏‎ ‎‏متصل می گردد و از آنجا به وی مطالبی القاء می شود را مطرح کرده و بقول‏‎ ‎‏استاد مطهری این نظریه را صحیح ترین نظریات دانسته است.‏

‏نویسنده در ادامه نظریه عرفا را مطرح کرده و با بیان نکاتی به این نتیجه‏‎ ‎‏می رسد که وجود مادی پیامبر به وجود مجرد خویش مرتبط و متصل‏‎ ‎‏می شود و حقایق منسبط و مجرد را به صورت تفصیلی و مادی و تنزل یافته‏‎ ‎‏به مردم ابلاغ می کند و حداکثر نقش فرشتگان مانند  ـ جبرئیل ـ همراهی‏‎ ‎‏نفس نبوی یا رساندن پیام از «حقیقت محمدیه» به نفس نبوی است.‏

‏بخش دیگری از مقاله به بررسی نظریه حضرت امام در مورد نبوت و‏‎ ‎‏وحی اختصاص یافته است و نویسنده: رویکرد امام بر مسأله نبوت و‏‎ ‎‏وحی، رویکردی عرفانی است و برای توضیح دیدگاه ایشان مقدمات‏‎ ‎‏متعدد و نسبتا مفصلی را مطرح می کند که شامل مباحث مربوط به صادر‏‎ ‎‏اول، تعریف نبوت و مراتب پنجگانه نبوت و ارتباط آن با چگونگی وحی‏‎ ‎‏می شود و از امام نقل می کند که: پیامبران بر حسب اختلاف رتبه و فضلشان‏‎ ‎‏در چگونگی وحی و مواجه با عالم عقول مختلف می شوند. .... پیامبران که‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 37

‏مقاماتشان از عقول و فرشتگان بالاتر است می توانند فرشتگان، و در رأس‏‎ ‎‏آنها جبرئیل را در عالم عقول به شکل «تمثل عقلی» و درعالم مثال به شکل‏‎ ‎‏«تمثل مثالی» و در عالم طبیعت با «تمثل ناسوتی» مشاهده و با آن ها‏‎ ‎‏گفت و گو کنند و بدین سان وحی را از آنان دریافت نمایند.‏

‏در ادامه توضیح نظریه امام، نویسنده به تفاوت وحی بر پیامبر‏‎ ‎‏اسلام(ص) با دیگر پیامبران اشاره می کند و می گوید حقیقت محمد، پیامبر،‏‎ ‎‏ذاتی و بی واسطه است و سایر انبیاء، پیامبران بالتبع، و در واقع وحی پیامبر‏‎ ‎‏اسلام، به خداوند و وحی  سایر پیامبران به حقیقت محمدیه مستند است و‏‎ ‎‏اضافه می کند که وحی همان معارف بسیط موجود در حقیقت محمدیه‏‎ ‎‏است که فرشته وحی با نازل کردن آن بر قلب پیامبر یا اتصال نفس نبوی به‏‎ ‎‏عین ثابت خویش، آن را دریافت و به صورت مادی به مردم می رساند.‏

‏نویسنده در بخش پایانی به چگونگی نزول قرآن می پردازد و با اشاره به‏‎ ‎‏دیدگاههای مختلف در مورد نزول قرآن می گوید دیدگاه مشهور این است‏‎ ‎‏که جبرئیل عین الفاظ قرآن مجید را بر پیامبر نازل و آن حضرت بدون هیچ‏‎ ‎‏دخل و تصرفی آن را در اختیار مخاطبان نهاده است. وی در ادامه با بیان‏‎ ‎‏نزول دفعی و تدریجی  قرآن و طرح دیدگاه برخی از عرفا که معتقدند‏‎ ‎‏وجود منبسط و حقیقت محمدیه مشتمل بر حقایق قرآن است و نقش‏‎ ‎‏جبرئیل تنها انتقال حقایق قرآن به نفس دنیوی پیامبر اسلام است، نظریه‏‎ ‎‏حضرت امام در مورد نزول قرآن و مراتب هفتگانه قرآن و چگونگی نزول‏‎ ‎‏را بررسی می کند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 38