کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
حب دنیا از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : دشمن زیاری، لیلا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

حب دنیا از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  حب دنیا از دیدگاه امام خمینی

لیلا دشمن زیاری

‏ ‏

‏ ‏

‏حب دنیا از رذائل اخلاقی است که به تعبیر روایات، ریشه‏‎ ‎‏تمامی خطاهاست، و علمای اخلاق،  هر یک به اقتضای حال و مقام، انسان‏‎ ‎‏را به آن توجه داده اند. امام خمینی یکی از این عالمان اخلاق است که‏‎ ‎‏درکتابهای اخلاقی و پیامها و سخنان خود، بر خارج کردن حب دنیا از دل،‏‎ ‎‏تأکید داشتند و ریشه تمامی مفاسد را دوستی دنیا می دانستند.‏

‏این مقاله، به بررسی گونه های مختلف، و نوع نگرش به دنیا، و ممدوح‏‎ ‎‏یا مذموم بودن آن پرداخته است. به اعتقاد نویسنده، امام خمینی دنیا‏‎ ‎‏دوستی را در صورتی مطلوب و موجب کمال می داند که ناشی از حب به‏‎ ‎‏خدا و به عنوان جلوه او باشد. اما اگر محبت دنیا، ریشه در حب به نفس‏‎ ‎‏داشته باشد سرچشمه مصیبتها، منشأ تشتت خاطر، مانع حضور قلب و خار‏‎ ‎‏طریق اهل سلوک است؛ و باید در علاج آن کوشید.‏

‏زیارت اهل قبور، یاد آوری مرگ، از جمله اعمالی است که باعث‏‎ ‎‏ضعیف شدن رشته دوستی دنیا و احیاناً قطع آن می گردد.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 23