کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تعامل عرفان و سیاست در اندیشه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فراتی، عبدالوهاب

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تعامل عرفان و سیاست در اندیشه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تعامل عرفان و سیاست در اندیشه امام خمینی

دکتر عبدالوهاب فراتی

‏ ‏

‏ ‏

‏هر اندیشه سیاسی قرائت خاصی از انسان، به دست می دهد، و این‏‎ ‎‏قرائت نقش مهمی در هندسه فکری آن اندیشه ایفا می کند. بسیاری از‏‎ ‎‏مسائل و اندیشه های سیاسی را باید در برداشت خاص آنها از طبع بشر،‏‎ ‎‏جست و جو کرد. مقاله، با این نگاه به دغدغه های عرفانی و اخلاقی امام‏‎ ‎‏خمینی درباره غایت وجودی انسان، تأثیرات این دغدغه ها را بر حوزه‏‎ ‎‏سیاست، نگارش یافته است.‏

‏نویسنده ابتدا به تأثیر مرحوم شاه آبادی (استاد عرفان امام) بر تفکر‏‎ ‎‏عرفانی امام و نیز ورود به سلوک جمعی و تعامل برقرار کردن بین عرفان و‏‎ ‎‏سیاست اشاره کرده، سپس چگونگی ورود امام به سیاست و آن گاه جایگاه‏‎ ‎‏انسان را در اندیشه سیاسی وی، بیان کرده، می نویسد: انسان در معرفت‏‎ ‎‏عرفانی امام خلاصه و عصاره عالم خلقت است که رو به سوی کمال دارد.‏‎ ‎‏وی، آن گاه موانع انسان را در پیمودن راه کمال به دو دسته:‏

‏موانع درونی که حب نفس و غفلت از خدا و موانع بیرونی که ظلم و‏‎ ‎‏استبداد باشد، تقسیم کرد معتقد است که دغدغه اصلی امام در حیات‏‎ ‎‏سیاسی انسان مشکل استبداد است؛ پدیده ای که در مواجهه انسان با جهان‏‎ ‎‏خارج و ورود او به زندگی مدنی، مهم ترین مانع تحقق غایت وجودی او به‏‎ ‎‏حساب می آید. نویسنده آن گاه مسأله استبداد را در فهم سیاسی وی به‏‎ ‎‏بحث گذاشته و می نویسد: اندیشه سیاسی امام از بنیانهای کاملا سنتی‏‎ ‎‏سرچشمه گرفته و وجه سنتی آن بر اجزا و عناصر مدرن، غلبه دارد. وی، در‏‎ ‎‏تأیید این مسأله به سخن «کلیم صدیقی» متفکر مسلمان انگلیسی تبار در‏‎ ‎‏عوامل موفقیت امام در سرنگونی نظام سلطنتی استناد کرده است.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 21