مقدمه
مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 (پدیدآور)؛ داستانی بیرکی،

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

‏آزادی که در ادبیات سیاسی به صورت آمیزه مبهمی از دو مفهوم ‏‎ freedom‎‏و ‏‎liberty ‎‎ ‎‏به کار می رود، از زمره مفاهیم اسطوره ای دنیای ما (عصر مدرن) است. کلیت جذاب و‏‎ ‎‏پرشکوه این اصطلاح، اولین معنایی است که به ذهن، متبادر می شود و همه گوناگونیها و‏‎ ‎‏اختلاف آرا نیز از همین کلیت شکوهمند آغاز گردیده است.‏

‏     استعاره مشهور «آزادی منفی» که تعریفی اصالتا فردگرایانه از آزادی دارد، توهمی‏‎ ‎‏مندرج در اندیشه لیبرالیزم کلاسیک است که «خودِ» ما قبل جمعی را مطرح کرده، و به‏‎ ‎‏عبارتی مستقل فرآیندهای فرهنگی، اجتماعی (ملی) و نظام سیاسی است. این نوع‏‎ ‎‏آزادی در اساس و آن گونه که آیزایا برلین آن را مفهوم بندی می کند، باور به ضرورت عدم‏‎ ‎‏مداخله هرگونه نیروی بیگانه در حریم خصوصی فرد است.‏

‏     به طور کلی، کارکرد تاریخی تفکر لیبرال، از یک سو، بر تعارض میان آزادی با نهاد‏‎ ‎‏دولت انگشت گذارده، و از سوی دیگر، بر تعریف جامعه گریزانه این حق (آزادی) تأکید‏‎ ‎‏کرده است. خلقِ معنای منفی از آزادی در دوران مدرن، حاصل همین تأکیدات است.‏

‏     از آنجا که هر یک از مکتبها، با توجه به ایدئولوژی مخصوص خود، تفسیرها و‏‎ ‎‏برداشتهای متفاوتی از آزادی را مطرح کرده اند؛ تناقض میان آزادی به عنوان حق یا قانون‏‎ ‎‏طبیعی و مالکیت مطلق به عنوان اراده ای فراتر از آزادی و قانون طبیعی، چه به صورت‏‎ ‎‏حاکمیت مطلق سلطان (استبداد فردی) و چه به صورت حاکمیت مطلق مردم (استبداد‏

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ا

‏دموکراتیک) از مهمترین مباحث دوران معاصر درباره آزادی است.‏

‏     روشن است که مفهوم آزادی در مکتب اسلام با آنچه که در مکتب لیبرالیسم مطرح‏‎ ‎‏است کاملاً متفاوت است. حضرت امام، ضمن انتقاد از آزادی به شکل غربی آن ـ که‏‎ ‎‏نوعی بی بند و باری، بدون قید و شرط، و در راستای رویارویی با اخلاق و سنتهای‏‎ ‎‏انسانی، و برخلاف شرع و عقل بوده است ـ آزادی را در چهارچوب تعالیم اسلام،‏‎ ‎‏مصالح جامعه و قوانین مبتنی بر احکام الهی، نیازها و منافع عمومی، مطلوب دانسته اند.‏‎ ‎‏ایشان معتقدند که قوانین اسلام، آزادی سالم و منطقی را برای همه انسانها تضمین کرده‏‎ ‎‏است.‏

‏     آزادی، در ادبیات حضرت امام(س)، همچون هر کلمه ارزشی دیگر، در سلسله‏‎ ‎‏مراتب نظام توحیدی معنا می شود و نقطه اوج آزادی در این چهارچوب، انقطاع الی الله ‏‎ ‎‏است. در اندیشه امام(س) جهان بینی توحیدی نگاهی بس عمیق و ژرف به آزادی دارد و‏‎ ‎‏از منظری کاملاً انسانی و مبتنی بر فطرت الهی انسان به آن توجه شده است.‏

‏     امام(س) ضمن پذیرش و جانبداری از آزادی، بخصوص آزادیهای سیاسی،‏‎ ‎‏اجتماعی، آن را به مثابه یکی از حقوق فطری و طبیعی مردم در عرصه های مختلف‏‎ ‎‏فردی و اجتماعی، از جمله حقوق غیر اکتسابی می شمارند، زیرا، آزادی از مقوله حقوق‏‎ ‎‏موضوعی نیست تا انسانی به انسان دیگر اعطا کند، بلکه پاره ای از طبیعت آدمی و از‏‎ ‎‏جمله حقوق طبیعی اوست، حتی اگر دولت و حکومت آن را برسمیت نشناسد. در عین‏‎ ‎‏حال، جامعه به منظور حفظ ارکان خود و تأمین نظم و امنیت، می تواند حدود، شرایط و‏‎ ‎‏قیودی در استفاده از آزادی مقرر نماید؛ اما ایجاد تزلزل در اساس و پایه آن از حدود‏‎ ‎‏صلاحیت دولت، حکومت و جامعه بیرون است. خلاصه آنکه، آزادی در ذات انسان‏‎ ‎‏است و انسان به اقتضای انسانیت خویش آزاد و آزادی طلب است.‏

‏     حضرت امام کوشیده اند تا به مدد مصادیق، معنای آزادی را تا حدود زیادی تبیین و‏‎ ‎‏مشخص نمایند؛ تأکید بر حضور مردم در روند حاکمیت و نقش آنان در ساختار قدرت‏‎ ‎‏انتخابات و گزینش حاکم، نظارت و... را می توان از جمله مصادیقِ تبلور آزادی در بیانات‏‎ ‎‏ایشان دانست. امام(س) ضمن برسمیت شناختن آزادیهای فردی و سیاسی، اندیشه و‏

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ب

‏بیان، احزاب و اجتماعات، عقیده و مذهب، مشارکت آزادانه مردم در تصمیم گیریها و...‏‎ ‎‏مواردی چون شرع و عقل، اخلاق و سنتهای انسانی، قانون، عدم توطئه چینی، عدم‏‎ ‎‏فسادانگیزی و عدم ضرررسانی را تحت عنوان حدود آزادی مطرح کرده اند.‏

‏     ایشان همچنین خاطرنشان ساخته اند در اسلام فقط آزادیهایی از مردم سلب می شود‏‎ ‎‏که برخلاف مصلحت آنان و به حیثیت انسانی فرد لطمه وارد سازد.‏

‏     نگاه امام به واژه مدرن آزادی، بیشتر به مضمون مثبت آن گرایش دارد؛ چه ایشان به‏‎ ‎‏وضوح بر تجربه داخلی یا ملی و اهمیت آن در درک آزادی تأکید می ورزند. از این رو‏‎ ‎‏می توان به سهولت داوری کرد که امام بیشتر در اندیشه «آزادی برای» هستند تا معنای‏‎ ‎‏لیبرالی «آزادی از»، همان که به آزادی منفی نیز مشهور شده است.‏

‏     واژه آزادی در کلام امام(س) در بسیاری از موارد همزمان با استعمال اصطلاح «ملت‏‎ ‎‏ما» یا «مردم ایران» بکار رفته است. تجربه انقلاب اسلامی و تشکیل یک جمهوری دینی‏‎ ‎‏نوپا، بستری است که امام در متن آن، واژه آزادی را به کار گرفته اند. داوری صریح و قابل‏‎ ‎‏دفاعی که بتوان ارائه داد، این است که دریافت امام از آزادی، بیشتر به آزادگی یک ملت‏‎ ‎‏نزدیک می شود تا به رهایی فرد‏‎liberation ‎‏؛ و سرانجام اینکه، آزادی ملت اول مرتبه‏‎ ‎‏تمدن است و لازم است از این موهبت ارزشمند انسانی ـ که به تعبیر خود آن بزرگوار از‏‎ ‎‏برترین نعمتهای خداوندی پس از نعمت حیات به شمار می آید ـ پاسداری و حراست‏‎ ‎‏نماییم تا جامعه به رشد و تعالی و بالندگی برسد.‏

‏     کلام آخر اینکه، فایده تبیین نظریِ مفهوم آزادی از دیدگاه حضرت امام(س) در‏‎ ‎‏سهولت تبیین استراتژی نظام جمهوری اسلامی در خصوص آزادیها، حقوق مردم و‏‎ ‎‏شیوه مردم سالارانه و در حکومت بسیار مؤثر است. مجموعه حاضر نیز با هدف تسهیل‏‎ ‎‏در نیل به اهدافی از این دست فراهم آمده است.‏

‏ ‏

ویژگیهای این مجموعه

‏این مجموعه که در گروه سیاسیِ حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‏‎ ‎‏خمینی(س) استخراج و تنظیم شده است، مشتمل بر پنج فصل می باشد:‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ج

‏     ‏فصل اول‏، با عنوان «کلیات»، به مباحثی پیرامون معنا و مفهوم آزادی، آزادی موهبتی‏‎ ‎‏الهی، ارزش والای آزادی و نقش انسان ساز آن، آزادی، امنیت، عدالت و ویژگیهای‏‎ ‎‏آزادی پرداخته است.‏

‏     ‏فصل دوم‏، تحت عنوان «جایگاه آزادی»، به اندیشه های حضرت امام(س) درباره‏‎ ‎‏ضرورت ایجاد فضای سالم برای آزادی اندیشه، آزادیهای فردی و سیاسی، آزادی بیان،‏‎ ‎‏آزادی احزاب و اجتماعات و آزادی عقیده و مذهب اختصاص داده شده است.‏

‏     در‏ فصل سوم‏، «حدود آزادی»، مبانی شرع و عقل، اخلاق و سنتهای انسانی، حدود‏‎ ‎‏قانونی، عدم توطئه چینی، عدم فسادانگیزی و عدم ضرررسانی به عنوان حدود آزادی در‏‎ ‎‏بیانات حضرت امام مورد بررسی قرار گرفته است.‏

‏     ‏فصل چهارم‏، به آزادیهای قشرهای مختلف جامعه اختصاص دارد؛ و مطالبی درباره‏‎ ‎‏آزادی زن، آزادی در دانشگاهها و فعالیتهای دانشجویی، آزادی حوزه های علمیه و‏‎ ‎‏حقوق و آزادیهای اقلیتهای مذهبی را شامل می شود.‏

‏     ‏فصل پنجم‏، «رابطه آزادی با مفاهیم بنیادین حکومت»، مواضع امام را در مورد‏‎ ‎‏حاکمیت اسلامی، آزادی و قانون اساسی، آزادی انتخابات، مشارکت آزادانه مردم در‏‎ ‎‏تصمیم گیریها و آزادی و استقلال شوراها بیان می کند.‏

‏ ‏

‏     در تنظیم این مجموعه کوشیده ایم:‏

‏     1. علاوه بر عنوانها و سرفصلهای مطالب برای هر یک از قطعاتِ منتخب نیز جمله یا‏‎ ‎‏عنوانی در نظر گرفته شود که عبارت آن لزوما عین عبارت حضرت امام نیست، هر چند‏‎ ‎‏کوشش شده است به تعابیر ایشان نزدیک باشد؛ بنابر این خوانندگان و محققان محترم‏‎ ‎‏باید توجه داشته باشند که عنوانهای هر یک از قطعات منتخب، که با حروف سیاه‏‎ ‎‏نگاشته شده است، از تنظیم کننده این مجموعه می باشد؛ و نباید به حضرت امام منتسب‏‎ ‎‏گردد.‏

‏     2. در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی‏‎ ‎‏تاریخی صدور آنها از طرف حضرت امام ملاک عمل بوده است، نه توالی منطقی مطالب.‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه د

‏     3. تاریخ صدور پیامها و سخنرانیهای حضرت امام، برگرفته از مجموعه ‏‏صحیفه امام‏‏،‏‎ ‎‏در ذیل هر بخش ذکر شده، و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل، در پایان‏‎ ‎‏هر قطعه در انتهای کتاب آورده شده است.‏

‏     4. عبارتها را با توجه به پیام صریح و اصلی آنها، به دنبال نزدیکترین عنوان انتخابی‏‎ ‎‏آورده، و از تکرار آنها در سایر عنوانها خودداری کرده ایم. از همین روی، در بسیاری از‏‎ ‎‏موارد، ممکن است مطلبی که ذیل یک عنوان خاص آمده است، حاوی پیامی مربوط به‏‎ ‎‏عنوان دیگر نیز باشد که به استثنای موارد معدود، در عنوان بعدی تکرار نشده است،‏‎ ‎‏بنابراین، محققان محترم برای بررسیِ آماری دیدگاههای حضرت امام در خصوص هر‏‎ ‎‏عنوان، نباید فقط به موارد ذکر شده ذیل همان عنوان، اکتفا نمایند، بلکه مراجعه به سایر‏‎ ‎‏عنوانهای این مجموعه اجتناب ناپذیر است.‏

‏     در پایان، لازم می دانیم یاد مرحوم حاج سعید خاکرند را که زحمات زیادی در تهیه‏‎ ‎‏طرح نخستین این مجموعه متحمل شده است، گرامی داریم و از کلیه افرادی که ما را در‏‎ ‎‏به ثمر رساندن این اثر یاری داده اند، تشکر نماییم.‏

‏ ‏

گروه اجتماعی

‏معاونت پژوهشی‏

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ه

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه و